เกี่ยวกับความพอเพียง
    ตามรอยพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง รัฐบาลรวมทั้งองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ได้น้อมรับฯ พระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปเป็นโครงการและแนวทางในการปฏิบัติสู่ประชาชนในระดับต่างๆหนังสือ "ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง - ทฤษฎีใหม่" เล่มนี้ ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชทานหลักคิดและแนวทางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - ทฤษฎีใหม่ และยังได้รวบรวมเรียบเรียงข้อเขียน ข้อปฏิบัติจากโครงการทฤษฎีใหม่ ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ จากจุดเริ่มต้นไปสู่ความพออยู่พอกินอย่างเป็นขั้นตอน
 
    หลักธรรมทำตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดทำทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน โดยเฉพาะทรงมีความเป็นไทยอย่างที่สุด ดูได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่เรียบง่าย พอดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันมาตามรอยพระยุคลบาท โดยยึดหลักธรรมที่ทรงแสดงให้เห็น มาใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักทำ เพื่อความดีงาม อันจะบังเกิดขึ้นในชีวิต โดยมีหลัก 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท ตัด 5 อธรรมออก ได้แก่ หลง โลภ โง่ โกง กัด และใส่ธรรมทั้ง 5 ได้แก่ 1.สร้างความพอดีให้แก่จิตใจ 2.ความพอดีด้านสังคม 3.ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 4.ความพอดีด้านเทคโนโลยี และ 5.ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ.
 
    ข้าแผ่นดินสอนลูก
เป็นชีวประวัติ ที่บรรจุเรื่องราวชีวิต การทำงาน ประสบการณ์ และประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตลอดชีวิตข้าราชการที่มีอายุการถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าสองทศวรรษ นอกจากการมีส่วนร่วมกับผลงานในโครงการอันเนื่องมาจาพระราชดำริมากมายแล้วปรัชญาในการทำงาน และแง่คิดที่ผู้เขียนกลั่นกรองจากพระราชกระแสรับสั่ง และพระราชจริยวัตร ของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับผู้อ่านทุกคน
 
 1 l 2 


 

 

 
OKLIB  |  iPAC   |  SWU
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
107 ถนนรังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 1250-57 สายตรง 037-322615 โทรสาร. 02-6495421
http://oklib.swu.ac.th Contact Us : oklib@swu.ac.th
Published : May, 2007, Updated : August 29th., 2007.