1. ตำราหลัก เสนอที่CLBS e(Central Library Book Suggestion) และติดตามสถานะการจัดซื้อได้จากระบบนี้
(สำหรับตรวจสอบรายการที่มีการเสนอซื้อเข้าระบบก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560)
2. ตำราประกอบการเรียนการสอน/หนังสือทั่วไป เสนอที oklib@swu.ac.th กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับอีเมลเสนอซื้อ 
        ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อแต่ละครั้ง ขอให้ปฏิบัติดังนี้
       1) ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดให้บริการจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery resize resize ก่อนการเสนอซื้อทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรณีที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ขอให้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
หรือพิจารณาคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้ตามรายละเอียดข้างต้น
       2) แจ้งรายละเอียดของหนังสือให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ โดยเฉพาะชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แต่ง/ISBN/สำนักพิมพ์หรือแหล่งจำหน่ายหนังสือ 
       3) ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการนำไปใช้ (กรณีเสนอตำราประกอบการเรียนการสอน/หนังสือทั่วไป) ได้แก่
            3.1) วัตถุประสงค์ เช่น ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
            3.2) ชื่อวิชา 
            3.3) ประเภทรายวิชา เช่น วิชาเลือก 
            3.4) ชื่อหลักสูตร 
            3.5) ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่นำมาใช้ 

ระบบ CLBS v.2 : ข้อปรับปรุงใหญ่ๆ เช่น 
      - ปรับให้สามารถเสนอซื้อหนังสือได้ครบทุกประเภทกันทั้งตำราหลัก หนังสือประกอบการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไป (จากเดิมที่เสนอได้เพียงตำราหลัก)
      - ผู้ใช้สามารถเสนอซื้อได้ ทั้งอาจารย์ นิสิต และบุคลากร ทั้งนี้สิทธิ์ในการเสนอหนังสือแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน (จากเดิมที่เสนอได้เฉพาะอาจารย์)
      - มีอีเมลแจ้งเตือนไปยังกลุ่มบรรณารักษ์จัดหาใน acq เมื่อมีผู้เสนอซื้อผ่านระบบ
    - มีการปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล รวมถึงการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ครอบคลุมมากขึ้น
     - อำนวยความสะดวกในเรื่องการกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยให้กรอกครั้งเดียว 

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร