Frequently Asked Questions (FAQs)

เป็นการรวบรวมคำตอบที่มักจะถูกถามบ่อย หรือ คำถามที่อาจจะถูกถาม หรือ คำถามที่ประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีคนสงสัยและต้องการคำถาม ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคำตอบได้ จาก FAQs นี้

 • shortcodesการเข้าใช้บริการห้องสมุด
 • shortcodesบริการยืมคืน
 • shortcodesบริการต่างๆ
 • shortcodesค่าปรับ
 • shortcodesการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 • shortcodesช่องทางการติดต่อ
การเข้าใช้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดอยู่ที่ไหน ?
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 107 คลอง 16 ถนนรังสิต - นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ที่ตั้ง มศว องครักษ์
, ที่ตั้ง หอสมุด
ห้องสมุดเปิด - ปิดกี่โมง ?
ช่วงเปืดภาคการศึกษา
เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) เวลา 9.00 - 20.00 น.
ช่วงสอบกลางภาค
ขยายพื้นที่บริการทุกชั้นเปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
ช่วงสอบปลายภาค
ขยายบริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1- 2 เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.

ช่วงปิดภาคการศึกษา
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
ใครเข้าใช้ห้องสมุดได้บ้าง ?
 • อาจารย์ นิสิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 • บุคคลภายนอก (ไม่เก็บค่าบริการ)
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ ?
ห้องสมุดให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการเข้าใช้แต่สงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากร
ห้องสมุดค้างคืน ทั้งนี้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยทำการสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก และเข้ารับฟังการ
แนะนำสมาชิกแรกเข้า
ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่?
สามารถเข้าใช้บริการได้ แต่สงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรห้องสมุดค้างคืน ทั้งนี้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยทำการสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก
ข้าราชการบำนาญของสถาบันเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ ?
เปิดให้บริการสำหรับ ข้าราชการบำนาญ สามารถยืมได้ 6 เล่ม/คน ระยะเวลา 60 วัน
อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุดจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายของภาคเรียนนั้นๆ
เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ ต้องการใช้บริการต้องต่ออายุสมาชิกภาพ ทำอย่างไร ?
เพียงยื่นบัตรประจำตัวนิสิต และ ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ก็จะเป็นการต่ออายุสมาชิกในทันที
สามารถนำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องสมุดได้หรือไม่ ?
อนุโลมให้นำน้ำบรรจุขวดเข้ามาได้แต่ไม่อนุญาตให้นำอาหารของว่าง
ของขบเคี้ยวเข้ามาในห้องสมุด เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาความชื้นและเชื้อรา
และเศษอาหารทำให้มีมด หนู และแมลง ซึ่งจะทำความเสียหายให้ทรัพยากรของห้องสมุด

บริการยืมคืน
ยืมอะไรได้บ้างจากห้องสมุด และต้องทำอย่างไร ?
ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ทุกประเภทตามสิทธการยืม
ของสมาชิกแต่ละประเภท
- ค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจาก SWU Discovery Search
- หากสืบค้นแล้วพบว่ารายการที่ต้องการมีสถานะเป็น On shef สามารถไปหาตัวเล่มได้ที่ชั้นจัดเก็บ
- ยิ่นบัตรนิสิตที่เคาน์เตอร์บริการในชั้นที่เข้ามช้บริการเพื่อขอยืมทรัพยากร
สารสนเทศ (ไม่อนุญาติให้นำบัตรผู้อื่นมาใช้ในการยืม)
คืนทรัพยากรห้องสมุด...ต้องทำอย่างไร ?
- ส่งคืนได้ที่ มศว องครักษ์ 3 จุด
1. ตู้รับคืนชั้น 1 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์
2. ตู้รับคืนอาคารเรียนรวม
3. ตู้รับคืนที่อาคารบริหารกิจการหอพัก
- ส่งคืนได้ที่สำนักหอสมุด มศว ประสานมิตร
สำหรับรายการที่มีแผ่นซีดีรอมประกอบ / แผ่นซีดีรอมเพื่อการศึกษา ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้นเพื่อป้องกันการชำรุดสูญหาย
จะจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกไปแล้วได้หรือไม่ ?
กรณีพบว่าทรัพยากรสารสนเทศมีสถานะเป็น วันกำหนดส่ง ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการจองได้ โดยต้อง Sign in เข้าสู่ระบบก่อน
สามารถ จองได้ 10 รายการ เมื่อหนังสือได้รับคืนกลับมา และถึงคิวการจอง ติดต่อรับตัวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้นที่ชั้นจัดเก็บ ตัวเล่ม ติดต่อรับตัวเล่มภายใน 7 วัน
ยืมหนังสือไปแล้วยังใช้งานไม่เสร็จต้องทำอย่างไร?
ผู้ใช้บริการสามารถต่อออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew) คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อ ทั้งๆ ที่ถึงกำหนดส่งคืนห้องสมุดแล้ว
ซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ SWU Discovery Search คู่มือการใช้บริการ
สามารถทำรายการจองได้ 1 ครั้ง / รายการ
ตรวจสอบรายการยืม และ วันกำหนดส่งได้อย่างไร?
สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง
1. ข้อมูลจาก ระบบ SWU Discovery Search > My Account >Loans
ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการยืมปัจจุบัน และประวัติการยืม
2. ตรวจสอบจาก Application SWU ทำรายการ Log In เข้าสู่ระบบ แล้วเข้าสู่เมนู บริการห้องสมุด จะปรากฏรายการยืม : วันกำหนดส่ง : ระยะเวลาคงเหลือของการใช้ตัวเล่ม

ทำไมห้องสมุดจึงไม่ให้ส่งคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ ?
หอสมุดคำนึงถึงความสะดวกของผู้นำส่งโดยรวมที่จะรีบมาส่งหนังสืออย่างเดียว เพื่อจะไปทำธุระอื่น ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะใช้บริการอื่นใดของห้องสมุด จะต้องขึ้นไปเข้าคิวส่งหนังสือ อีกประการหนึ่ง เมื่อเคาน์เตอร์บริการมีเฉพาะกิจกรรมการยืมอย่างเดียว เชื่อว่าคิวของการรอเพื่อยืมจะใช้เวลาน้อยลง ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะส่งคืนที่เคาน์เตอร์ โปรดส่งคืนที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 อีกประการหนึ่งการส่งคืนหนังสือโดยวิธีการหย่อนใส่ตู้สามารถส่งคืนได้ตลอดเวลา ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรอให้หอสมุดเปิดบริการจึงจะคืนหนังสือได้
ต้องการยืมหนังสือของหอสมุดกลางต้องทำอย่างไร ?
ผู้ที่จะขอใช้บริการต้องเป็นสมาชิกของหอสมุด มศว องครักษ์ เป็นผู้ที่ปลอดภาระหนี้สินกับทางหอสมุด มศว องครักษ์ และกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างสำนักหอสมุดกลาง โดยมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่ต้องการอย่างครบถ้วน ซึ่งหนังสือที่ต้องการจะยืม ต้องเป็นหนังสือที่ไม่มีอยู่ในหอสมุด มศว องครักษ์ หรือเป็นหนังสือที่มีผู้ใช้บริการยืมออกไป ซึ่งติดต่อขอรับบริการนี้ได้ทุกเคาน์เตอร์บริการ ในการใช้บริการยืมระหว่างสำนักหอสมุดกลาง กรุณาติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ชั้น 1 หลังจากยื่นเรื่องแล้วประมาณ 3 วันทำการ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ถ้าเกินวันกำหนดส่งแล้ว 2 วัน หอสมุดจะนำส่งกลับคืนสำนักหอสมุดกลางทันที


บริการต่างๆ
ห้องสมุดมีห้องสำหรับให้นิสิตใช้เป็นกลุ่มหรือไม่ ?
ห้องสมุดจัดห้องให้นิสิตเป็นกลุ่มเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ที่บริเวณชั้น 4-5 ชั้นละ 5 ห้อง โปรดติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง Study Room ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4-5
เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ที่ไหน ?
สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์งานถ่ายเอกสารได้ที่ชั้น 2 โดยเป็นบริการด้วยตนเอง

ผู้ที่ต้องการใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเพื่อเติมเงินเข้ารู่ระบบก่อนใช้บริการ
มีบริการสอนการสืบค้นข้อมูลหรือไม่ ?
มี สามารถขอรับบริการได้โดย
 • รวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายการสืบค้นข้อมูล
 • อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
 • ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นคว้าข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
 • กรณีนิสิตมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ
และสามารถติดต่อขอรับบริการนำชมห้องสมุดได้โดยติดต่อแสดงความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1


ค่าปรับ
ห้องสมุดจะดำเนินการอย่างไร ถ้าผู้ใช้ไม่คืนหนังสือ และไม่จ่ายค่าปรับ ?
ถ้ามีจำนวนเงินค่าปรับหนังสือค้างส่ง ระบบจะไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ และกองบริการการศึกษา ไม่ให้อนุมัติการขอรับปริญญา และ Transcript หากยังไม่มีหนังสือแสดงการปลอดภาระหนี้สินกับทางหอสมุด
ห้องสมุดคิดเงินค่าปรับอย่างไร ?
5 บาทต่อวันต่อชิ้น สำหรับวัสดุที่มีระยะเวลาการครอบครองเป็นชั่วโมง การคำนวณค่าปรับจะเป็น 5 บาทต่อชั่วโมงต่อชิ้น
วันเสาร์ - อาทิตย์ คิดเงินค่าปรับหนังสือหรือไม่ ?
ระบบจะคำนวณวันกำหนดส่งมิให้ตรงกับวันที่ห้องสมุดปิดบริการ ดังนั้นจำนวนวันในการครอบครองจะมากขึ้นกว่าสิทธิในการครอบครอง โดยเลื่อนวันกำหนดส่งให้โดยอัตโนมัติ สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์มิใช่วันหยุดของหอสมุด จึงมิได้เลื่อนวันกำหนดส่งให้ ระบบจะคำนวณตามจำนวนวันตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละประเภท
ถ้าหนังสือหายทำอย่างไร ?
แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทันทีเมื่อแน่ใจว่าหาย โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
 • หากรายการนั้นระบบแจ้งว่าหนังสือเกินกำหนดส่งแล้ว จะต้องจ่ายค่าปรับหนังสือเกินกำหนดด้วย
 • หอสมุดจะให้เวลา 7 วันนับแต่วันที่แจ้งหายให้ไปจัดหาหนังสือมาคืนห้องสมุด
 • หากพบตัวเล่มเดิมของหอสมุดภายใน 7 วัน ให้นำตัวเล่มมาแจ้งที่เคาน์เตอร์
 • ถ้าภายใน 7 วันสามารถหาซื้อตัวเล่มที่มีชื่อเรื่องและผู้แต่งเหมือนกันโดยเป็นปีพิมพ์ใหม่กว่าหรือเป็นปีใหม่ล่าสุดมาคืนได้ ต้องจ่ายค่าดำเนินการ (processing fee) จำนวน 50 บาทในการเตรียมตัวเล่มขึ้นชั้นเพื่อให้ยืมใหม่
 • หากภายใน 7 วันไม่สามารถหาตัวเล่มมาคืนได้ ต้องแจ้งกับเคาน์เตอร์บริการ มิฉะนั้นระบบจะคำนวณค่าปรับตามจำนวนวันที่หายไปใหม่ และต้องเริ่มต้นขั้นตอนการแจ้งหายใหม่
 • สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากฝ่ายจัดซื้อของหอสมุด เพื่อแนะนำแหล่งซื้อในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถหาซื้อหนังสือที่ทำหายมาคืนได้
 


การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
มีบริการสอนสืบค้นข้อมูลหรือไม่ ?
มี สามารถใช้บริการได้โดย
 • รวมกลุ่มกันประมาณ 5 คน เพื่อให้ห้องสมุดจัดบรรยายการสืบค้นข้อมูล
 • อาจารย์สามารถติดต่อห้องสมุด ให้ส่งวิทยากรไปบรรยายในชั้นเรียน
 • ห้องสมุดจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการค้นข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
 • กรณีนิสิตมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ
SWU Discovery Seaerch คือ อะไร
คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของ
สำนักหอสมุดกลาง
ได้แก่
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดในเครือ
เช่น หอสมุด มศว องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
2) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ที่ห้องสมุดให้บริการ
3) คลังสถาบันและอื่นๆ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้จากเครื่องบริการ
ในห้องสมุดหรือสืบค้น
ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโฮมเพจของหอสมุด มศว องครักษ์ ที่ http://oklib.swu.ac.th
ห้องสมุดมีรายชื่อหนังสือใหม่หรือไม่ ?
สามารถตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ได้จาก ระบบ SWU Dicovery Search เลือกทำรายการจาก New Arrivals โดยเลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
ทำไมหาหนังสือบนชั้นไม่พบทั้งที่ไม่มีคนยืมออก
ในขณะนั้นอาจมีผู้กำลังใช้อยู่ภายในห้องสมุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสุมดเพื่อให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง และกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดมารับหนังสือที่ต้องการในครั้งต่อไป หรือ ยืมจากห้องสมุดอื่น หรือ จัดหามาทดแทนตามแต่กรณี
ค้นหาวารสารได้อย่างไร
วารสารห้องสมุดจัดเก็บตามกลุ่มสาขาวิชาเช่นเดียวกับหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดประเภทอื่นๆ ในแต่ละชั้น จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร โดยแยกวารสารฉบับใหม่ใส่ปกพลาสติกให้เห็นความแตกต่าง ส่วนวารสารเย็บเล่มและหนังสือพิมพ์ที่มีสถิติการใช้น้อยจัดแยกไว้ที่ชั้น 6 สามารถแจ้งความจำนงขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
หอสมุดจัดเรียงหนังสืออย่างไร
หอสมุดจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบ LC, NLM และระบบที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นเอง จัดเรียงตามเลขหมู่หนังสือ จะจัดแยกเป็นสิ่งพิมพ์ภาษาไทย และสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ จัดเก็บตามสาขาวิชา ดังนี้
ชั้น 3 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
ชั้น 2 สื่อโสตทัศนวัสดุ, ซีดีรอมเพื่อการศึกษา , แผ่นภาพยนตร์
ชั้น 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ, นวนิยายเรื่องสั้น
ชั้น 5 ศึกษาศาสตร์ทั่วไป
ชั้น 6 สิ่งพิมพ์ที่เก่าและมีสถิติการใช้น้อย

 

ช่องทางการติดต่อ
จะส่งข้อเสนอแนะการให้บริการ และสอบถามปัญหาการใช้บริการได้จากช่องทางใด
E-mail : oklib@swu.ac.th
:Line ID : oklib
FaceBook : oklib(ongkharak Library, SWU)
Mobile : 083-434-3752
Tel : 02-649-5421-2 เบอร์ภายใน 21251-21252
ต้องการเสนอซื้อหนังสือ/วารสาร ต้องทำอย่างไร
- แจ้งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องมาที่่
E-mail : oklib@swu.ac.th
:Line ID : oklib
- ตำราหลัก (เฉพาะอาจารย์) เสนอที่CLBS e(Central Library Book Suggestion) และติดตามสถานะการจัดซื้อได้จากระบบนี้
มีหนังสือจะบริจาคให้ห้องสมุดต้องทำอย่างไร
สามารถทำได้ดังนี้
 • บริจาคได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหาร ชั้น 1 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
 • จัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรือหากมีปริมาณมากอาจขอให้หอสมุดส่งรถไปรับบริจาค
 • บริจาคผ่าน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ระบุวัตถุประสงค์ "เพื่อ หอสมุด มศว องครักษ์"


 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร