คู่มือการใช้บริการ บริการฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลวารสาร ปริญญานิพนธ์ หนังสือ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและการอ้างถึง รวมถึงฐานข้อมูลภาพหรือการจัดทำคลิปวิดีทัศน์ มัลติมีเดีย โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ
โดยหอสมุดได้รววบรวมคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ไว้
เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลออนไลน์
สหสาขาวิชา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/
ปริญญานิพนธ์
บทคัดย่อ
/การอ้างถึง /อื่นๆ
คู่มือการใช้งาน 1 : 2

คู่มือการใช้งาน :หนังสือ :วารสาร

 

คู่มือการใช้งาน

 

Elsevier E-book Collections: ScienceDirect
คู่มือการใช้งาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/
ปริญญานิพนธ์
บทคัดย่อ
/การอ้างถึง /อื่นๆ
Emerald Management eJournals 92
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/
ปริญญานิพนธ์
บทคัดย่อ
/การอ้างถึง /อื่นๆ
 
 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/
ปริญญานิพนธ์
บทคัดย่อ
/การอ้างถึง /อื่นๆ
 

ฐานข้อมูลออนไลน์เหล่านี้สามารถสืบค้นพร้อมกันได้จากช่องทาง One Search ได้แก่ SWUDiscovery และ
EDS
บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ที่ http://lib.swu.ac.th รวมถึงศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ และการเชื่อมต่อนอกเครือข่าย CL VPN (กรณีใช้งานนอกเครือข่าย) ได้จากหน้าเว็บไซต์

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร