บริการอื่นๆ ของหอสมุด มศว องครักษ์

นอกจากการให้บรการพื้นฐานแล้ว หอสมุด ยังให้บริการเชิงรุกอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมาโดยสม่ำเสมอดังนี้

  • shortcodesบริการแจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่ง
  • shortcodesMobile Library & Delivery Service
  • shortcodesฝึกอบรมการสืบค้น/ฐานข้อมูล
  • shortcodesบริการเสนอซื้อหนังสือ
  • shortcodesห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    เพื่อการเรียนการสอน
  • shortcodesบริการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ผลงาน
บริการแจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่ง

เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
เกินกำหนดส่ง หอสมุดจึงมีบริการแจ้งเตือนหนังสือก่อนถึงกำหนดส่ง 3 วัน และ 1 วัน โดยแจ้งเตือนโดยระบบอัตโนมัติ ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
และเมือหนังสือเลยกำหนดส่งและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว หอสมุดจะมีการติดตามทวง และ แจ้งข้อมูลทางช่องทางต่างๆ ที่แจ้งไว้
- อีเมล
- Face Book
- หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว และ ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ หรือตรวจสอบจาก My Account แล้ว พบว่าข้อมูลที่แจ้งไว้นั้นไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการทันที และหมั่นตรวจสอบข้อมูลการติดต่อสม่ำเสมอ

ช่องทางการตรวจสอบวันกำหนดส่ง
Mobile Library & Delivery Service

เป็นบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำขอของอาจารย์และบุคลากร
ภายในศูนย์องครักษ์และบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนภายนอก
อาคารห้องสมุดมถึงบริการสำเนาบทความวารสารที่มีให้บริการทั้งที่ 
หอสมุด มศว องครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

ระเบียบการใช้บริการ

 เป็นบริการสำหรับอาจารย์และบุคลากร ที่มีคณะตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เท่านั้น

 ผู้ขอรับบริการต้องปลอดภาระหนี้สินกับหอสมุด (ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง, ไม่ค้างค่าปรับ)

 บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด และมีสถานภาพที่ไม่ได้ถูกยืมออก (On Shelf) เท่านั้น ทั้งนี้ครอบคลุมหนังสือที่ให้บริการตัวเล่มภายในหอสมุด มศว องครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

 บริการสำเนาบทความวารสารที่ให้บริการในหอสมุด มศว องครักษ์ด้วยรูปแบบ pdf file (ผ่านทางอีเมล) หรือรูปแบบถ่ายเอกสาร (ผ่านทางการรับส่งเอกสารตามคณะ)
 การติดต่อขอใช้บริการจะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก โดยอาจารย์ระบุข้อมูลต่างๆ ตามที่แจ้งในขั้นตอนการใช้บริการ
 การกำหนดรอบเวลาในการจัดส่งนั้น จะสามารถกำหนดรอบเวลาได้หลังจากการยื่นคำขอ 1 วันถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 จำนวนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ที่ให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมของอาจารย์และบุคลากร (สิทธิ์การยืมหนังสือ)
กรณีที่ไม่สามารถส่งถึงอาจารย์และบุคลากรได้โดยตรง กรุณาแจ้งชื่อบุคคลที่จะรับเอกสารแทน
 อาจารย์/บุคคลที่รับหนังสือแทนต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อ ที่ชัดเจน

ส่งขอคำระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สามารถรับตัวเล่มภายในวันที่ได้รับคำขอ ส่งคำขอหลังเวลา 12.00 น. รับตัวเล่มในวันถัดไป หากเป็นวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์รับตัวเล่มในวันจันทร์ ช่วงเวลาการจัดส่ง ตามคำขอ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 น.

ฝึกอบรมการสืบค้น/ฐานข้อมูล


เพื่อพัฒนาทักษะการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด, บริการต่างๆ ที่ครบถ้วน รวมถึง การใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพ หอสมุด ให้บริการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และ บุคคลภายนอก
- การใช้บริการห้องสมุดเบื้องต้น สำหรับนิสิตใหม่
- การใช้บริการห้องสมุดสำหรับผู้ใช้ภายนอก
- ฝึกอบรมการสิบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จาก SWU Discovery Search
- ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
- ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote, Mendeley
สามารถติดต่อขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
E-mail : oklib@swu.ac.th
Line ID : oklib
Tel : 0-2649-5421-2, ภายใน 21250-1

บริการเสนอซื้อหนังสือ
 
บริการเสนอซื้อหนังสือ เป็นบริการที่สำนักหอสมุดกลางอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นิสิต ในการเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นตำราหลัก และตำราประกอบการเรียนการสอนต่างๆ ทั้งนี้หากหนังสือที่เสนอซื้อมีจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี 
**หอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลัก (ของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเอกบังคับ/พื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาบังคับใดใดที่นิสิตส่วนใหญ่ของคณะต้องเรียน) เป็นอันดับแรก

สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษนั้น หอสมุดจะเน้นการจัดหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 
ดังนั้นก่อนที่จะเสนอซื้อหนังสือภาษาอังกฤษทุกครั้ง ขอให้อาจารย์/นิสิต พิจารณาเลือกใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการเป็นอันดับแรก

 (clickดูรายชื่อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หากไม่พบหนังสือที่ต้องการ ขอให้พิจารณาเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ที่
สำนักหอสมุดกลางจัดให้
 (clickดูรายชื่อสำนักพิมพ์) กรณียังคงไม่พบหนังสือที่ต้องการเสนอซื้อจากสำนักพิมพ์ดังกล่าว ทางสำนักหอสมุดกลางจึงจะพิจารณาจัดหาจากสำนักพิมพ์อื่น หรือจัดหาในรูปฉบับพิมพ์ต่อไป

arrow icon resize วิธีการเสนอซื้อ
อาจารย์/นิสิต แจ้งความประสงค์เสนอซื้อได้ที่
 1. ตำราหลัก (เฉพาะอาจารย์) เสนอที่CLBS e(Central Library Book Suggestion) และติดตามสถานะการจัดซื้อได้จากระบบนี้
2. ตำราประกอบการเรียนการสอน/หนังสือทั่วไป เสนอที oklib@swu.ac.th กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากได้รับอีเมลเสนอซื้อ 
ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อแต่ละครั้ง ขอให้ปฏิบัติดังนี้
 1) ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดให้บริการจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery resize resize ก่อนการเสนอซื้อทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรณีที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ขอให้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
หรือพิจารณาคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้ตามรายละเอียดข้างต้น
2) แจ้งรายละเอียดของหนังสือให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ โดยเฉพาะชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แต่ง/ISBN/สำนักพิมพ์หรือแหล่งจำหน่ายหนังสือ 
3) ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการนำไปใช้ (กรณีเสนอตำราประกอบการเรียนการสอน/หนังสือทั่วไป) ได้แก่
3.1) วัตถุประสงค์ เช่น ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3.2) ชื่อวิชา 
3.3) ประเภทรายวิชา เช่น วิชาเลือก 
3.4) ชื่อหลักสูตร 
3.5) ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่นำมาใช้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
bg titleประสานมิตร: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-6495000 ต่อ 15384
bg titleองครักษ์: งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.02-6495000 ต่อ 21256


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน

นอกจากการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ แล้วนั้น หอสมุดยังหม้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกาาค้นคว้า และ เพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 64 เครื่อง
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครือง
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
- เครื่องฉายภาพ พร้อมจอ
- เครื่องเสียง
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

- แจ้งขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
E-mail : oklib@swu.ac.th
Line ID : oklib
Tel : 0-2649-5421-2, ภายใน 21250-1
- หอสมุดแจ้งผลการขอใช้ห้องปฏิบัติกการ
* หอสมุดไม่มีบริการลงโปรแกรมเพิ่มเติมจากโปรแกรมพื้นฐานในเครื่อง*
หากต้องการลงโปรแกรมหรือข้อมูลเพิ่มเติม และ มีผู้ดำเนินการ

บริการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ผลงาน

หอสมุดให้บริการ เครื่องพิมพ์งาน/ ถ่ายเอกสาร โดยผ่านระบบหักเงินอัตโนมัติ
เครื่องถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/แสกน สีขาวดำ
จำนวน 2 เครื่อง
จุดบริการ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 SALI Center
อัตราค่าบริการ

ค่าถ่ายเอกสาร A4

ถ่ายเอกสารขาวดำ  หน้าละ 50 สต.
ถ่ายเอกสารสี  หน้าละ  5 บาท

ค่าพิมพ์งาน A4  

ขาวดำ  หน้าละ 1.25 สต.
เอกสารสี  หน้าละ  5 บาท

ค่าถ่ายเอกสาร A3

ถ่ายเอกสารขาวดำ   หน้าละ 4 บาท
ถ่ายเอกสารสี      หน้าละ 10 บาท

ค่าพิมพ์งาน A3  

ขาวดำ  หน้าละ 4 บาท
เอกสารสี  หน้าละ  10 บาท


เครื่องพิมพ์งาน สี-ขาวดำ
จำนวน 5 เครื่อง
จุดบริการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
- พื้นที่บริการชั้น 3 จำนวน 1 เครื่อง
- พื้นที่บริการชั้น 4 จำนวน 1 เครื่อง
- พื้นที่บริการชั้น 5 จำนวน 1 เครื่อง
อัตราค่าบริการ

ค่าพิมพ์งาน 

ขาวดำ  หน้าละ 2 บาท
เอกสารสี  หน้าละ  6 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการ

ลงทะเบียนระบบพิมพ์งาน (ครั้งเดียวเท่านั้น – ชั้น 2 SALI Center)

เพียงแจ้ง รหัสนิสิต และ  6 ตัวท้ายบัตรประชาชน

เติมเงินก่อนใช้บริการ ขั้นต่ำ 20 บาท ใช้ได้จนกว่าจะหมดมูลค่า
หากใช้ไม่หมด สามารถติดต่อรับเงินได้ ในช่วงปลายภาคเท่านั้น

ใช้บริการที่เครื่องที่ต้องการตามพื้นที่ติดตั้งของเครื่อง
ระบบจะหักเงินจากข้อมูลสมาชิกโดยอัตโนมัติ


 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร