บริการทร้พยากรสารเทศ

หอสมุด มศว องครักษ์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ทั้งนี้นอกจากหนังสือทั่วไปแล้ว ยังให้บริการหนังสือใน Collection พิเศษอื่นๆ

  • shortcodesหนังสือมุมคุณธรรม (Moral Corner)
  • shortcodesหนังสือเด็ก (Child with Book)
  • shortcodesหนังสือเสียง (Audio Book)
  • shortcodesมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  • shortcodesมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
    แห่งชาติ (มกอ ช.)
  • shortcodesจุลสาร
  • shortcodesหนังสือหายาก (หนังสือหายาก)
logo 750
Moral Corner Collection

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ผลิตสื่อที่ให้ความรู้เชิงคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ซีดี เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แพร่ขยาย
มากขึ้นในสังคมทั้งนี้สื่อความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ผลิต ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ

ศูนย์คุณธรรมเห็นว่าการนำสื่อความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น หนังสือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ซีดี ฯลฯ เผยแพร่ออกไปสู่ห้องสมุดต่าง ๆ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย จึงได้จัดทำ “โครงการเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม” ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
เว็บไซต์ http://www.moralcenter.or.th/index.php
สามารถสืบค้นรายการหนังสือมุมคุณธรรม ได้จาก
- เลือกช่องทางการสืบค้น Browse Search

- สืบค้นจากรายการชื่อผู้แต่ง By author
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ก็จะได้รายการทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์คุณธรรมทุกรายการ
สามารถเข้าใช้บริการตัวเล่มได้ที่ ชั้น 5 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์


หนังสือเด็ก (Children Literature Corner)

หอสมุด ได้จัดให้บริการสื่อสำหรับเด็กในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือภาพสำหรับเด็ก, เกมสำหรับเด็ก
สามารถเข้าใช้บริการตัวเล่มได้ที่ ชั้น 5 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์

หนังสือเสียง (Audio Book)

หนังสือเสียง (Audio Book) เป็นการจัดรวบรวมวรรณกรรมที่อยุ่ในรูปแบบการบันเสียง จาก ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
จัดให้บริการไว้ที่ ชั้น 2 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์
สามารถสืบค้นรายการหนังสือมุมคุณธรรม ได้จาก
- เลือกช่องทางการสืบค้น Browse Search

- สืบค้นจากรายการชื่อผู้แต่ง By author
กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

จะสามารถตรวจสอบรายการ หนังสือเสียงได้ ซึ่งหากรายการหนังสือเล่มใดมีในรายการหนังสือเสียง ก็จะแนบแผ่นประกอบไปกับตัวเล่ม
หรือสามารถเข้าสูเว็บไซต์ ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ เพื่อรับฟังสื่อเสียงอื่นๆ ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

มอก. เป็นคำย่อมาจาก“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับ
ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น

ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลาย ๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.tisi.go.th/index_t.html
สามารถเข้าใช้บริการตัวเล่มได้ที่ ชั้น 3 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.)

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.)

กอช. เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ” หมายถึงระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าเกษตร วิธีและขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย มาตรฐานจะต้องเกิดจากการร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และต้องได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้มาตรฐานถูกนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการทางการผลิต
สินค้าเกษตรนั้น ๆ โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์http://www.acfs.go.th/standard/standard.php

สามารถเข้าใช้บริการตัวเล่มได้ที่ ชั้น 3 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์

จุลสาร

จุลสาร

จุลสารคือ อนุสาร (Booklet หรือ Pamphlet) หมายถึง สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวและ
จบบริบูรณ์ภายในเล่ม ความยาวไม่มากนัก เขียนอย่างง่ายๆส่วนมากแล้วเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยรูปแบบ ลักษณะของจุลสารคือ มีความหนาอย่างน้อย 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า รูปเล่มไม่แข็งแรง อาจเป็นแผ่นกระดาษพับไปมา เพื่อสะดวกในการถือ หรืออาจเป็นสิ่งพิมพ์ที่เย็บเล่มแต่ใช้ปกอ่อน เป็นเล่มบางๆ จุลสารและอนุสาร มักเป็นการจัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่างๆเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆพิมพ์แจกแก่บุคคลที่สนใจ สิ่งพิมพ์ลักษณะนออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

สามารถเข้าใช้บริการตัวเล่มได้ที่ ชั้น 5 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์

หนังสือหายาก (หนังสือหายาก)

Rare book Collection

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีรนคินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้รวบรวมหนังสือเก่า/หายาก จัดทำเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้มีการอ่านหนังสือเก่าที่มีคุณค่ากันมากขึ้น และเป็นการช่วยอนุรักษ์ตัวเล่มหนังสือเก่าอีกแบบหนึ่ง คลิกเพื่อดูวิธีการสืบค้น
ดรรชนีคำสำคัญ ในเอกสาร Pdf

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร