การสืบค้นทรัพยากรสารเทศ

  • slidersการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  • slidersแนวทางการกำหนดคำค้น
  • slidersการสืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
  • slidersการสืบค้นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC
  • slidersการสืบค้นบทความวารสาร
  • slidersการค้นหาตัวเล่มบนชั้นจัดเก็บ
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
คือเครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ รวมถึง คลังสถาบันและอื่นๆ   ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต http://search.swu.ac.th:1701

การ Sign in สำหรับสมาชิก
กรณีเป็นสมาชิกภสยในมหาวิทยาลัย Sign in ขณะทำการสืบค้นโดยใช้รหัสบัวศรี กรณีที่เป็นสมาชิกอื่นๆ เช่น สมาชิกสมทบ ให้เลือกSign in ด้วย Library ID โดยใส่เลขประจำตัวประชาชนในช่อง Name และใส่รหัส 4 ตัวท้ายบัตรประชาชน ในช่อง Password
สิทธิที่สมาชิกจะได้รับหากทำการ Sign in คือ          
1. ผลการสืบค้นที่ได้จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีฐานข้อมูลออนไลน์บางฐาน เช่น Proquest Dissertation & Theses Globe จะแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนให้เห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 2. สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ประวัติการยืม การยืมต่อ การจอง
3. จัดเก็บรายการสืบค้นใน e-Shelf รวมถึงจัดเก็บคำค้นที่ใช้บ่อย และ/หรือ set alert เพื่อให้ระบบจัดส่งรายการใหม่ตามคำค้นนั้นๆ

  4. ตั้งค่าระบุตัวตน (Personal Setting)

คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
SWU Discovery Search 1

SWU Discovery Search 2


แนวทางการกำหนดคำค้น

สิ่งที่สำคัญก่อนที่จะเริ่มการสืบค้น คือ การกำหนดคำค้นซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องที่ต้องการ เพื่อให้ได้คำค้นที่ตรงประเด็น รวมถึงคำค้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เมื่อเริ่มการสืบค้น น้อยคนที่จะทราบชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นควรใช้วิธีการสืบค้นด้วยคำสำคัญ (Keyword) เว้นแต่ว่าต้องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ทราบชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่งที่ถูกต้องแล้ว จึงควรใช้วิธีการสืบค้นตามลำดับอักษร (Alphabetical)

ข้อแนะนำในการกำหนดคำค้นโดยใช้คำสำคัญ (Keyword)

คำสำคัญ คือ คำหรือกลุ่มคำที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการที่ปรากฏในส่วนต่างๆ ของรายการบรรณานุกรม ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด หรือทุกส่วน โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการสืบค้นจากส่วนใด การสืบค้นแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือชื่อชุด ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ วิธีนี้จึงเป็นการสืบค้นที่ยืดหยุ่นที่สุด เหมาะกับการเริ่มต้นสืบค้น

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ไม่พบผลการค้นที่ต้องกา

>> พิมพ์คำค้นเป็นประโยคยาวๆ ทำให้ไม่พบข้อมูล
 วิธีแก้ไข พิมพ์คำค้นเป็นคำหรือกลุ่มคำ
 >> ใช้คำค้นที่ไม่ใช่ประเด็นหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่อง ทำให้ผลการค้นที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร
 วิธีแก้ไขพิมพ์คำค้นที่เป็นประเด็นหลักหรือประเด็นสำคัญของเรื่องก่อนคำ
ที่เป็นประเด็นรอง
>> ใช้คำค้นคำใดเพียงคำเดียว ไม่ปรับเปลี่ยน พลิกแพลง ทำให้ผลการค้นที่ได้มากไป น้อยไป หรือไม่พบเลย
วิธีแก้ไข ปรับเปลี่ยนคำค้น โดยใช้คำอื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหากผลการค้นที่ได้น้อยไป หรือใช้คำที่มีความหมายแคบกว่าหากผลการค้นที่ได้มากไป เช่น
 ใช้คำว่า ความดันโลหิต ซึ่งมีความหมายเดียวกับ ความดันเลือด
 คำว่า ในภาษาอังกฤษ ที่สะกดได้ทั้ง color และ colour
  ใช้คำว่า ยาเสพติด ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า เฮโรอีน
  ใช้คำว่า การคูณ ซึ่งมีความหมายแคบกว่า คณิตศาสตร์

ตัวอย่างการกำหนดคำสำคัญ

หากเรื่องที่ต้องการสืบค้นมีหลายประเด็น ต้องแยกประเด็นที่ต้องการให้ชัดเจน ว่าประเด็นใดเป็นประเด็นหลักหรือเรื่องที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดคำค้นอื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อความครอบคลุมในการสืบค้น

ตัวอย่าง
       นิสิตแพทย์ที่กำลังศึกษาเรื่องผู้ป่วยโรคเอดส์ต้องการสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประเด็น

คำค้น

คำค้นอื่นที่มีความหมายเหมือน/ใกล้เคียงกัน

ประเด็นหลัก

ผู้ป่วยโรคเอดส์

คนไข้
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

ประเด็นรอง

การดูแลสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพ

ประเด็นอื่นๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคอีสาน

 

ข้อแนะนำในการกำหนดคำค้น

ตามลำดับอักษร (Alphabetical)

การสืบค้นตามลำดับอักษร คือ การสืบค้นข้อมูลด้วยคำแบบเรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่สืบค้น การสืบค้นวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด ฯลฯ ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในส่วนแรก ที่ขึ้นต้น มิฉะนั้นผลการค้นอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่พบข้อมูล หากไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องและตำแหน่งของคำ ควรสืบค้นด้วย Keyword

การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subjects) ซึ่งเป็นคำหรือวลีที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ทำให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมความต้องการมากที่สุด เพราะคำที่แสดงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศอาจจะไม่ปรากฏในชื่อเรื่องเสมอไป จึงทำให้การสืบค้นจากชื่อเรื่องอาจจะไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่

ตัวอย่างหัวเรื่องที่ใช้


ชื่อเรื่อง

หัวเรื่อง (เนื้อหาของหนังสือ)

การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- สัทศาสตร์

ตำราอาหารมังสวิรัติ

อาหารมังสวิรัติ
การปรุงอาหาร

วิธีแก้เซ็งสร้างสุข

สุขภาพจิต
ความสำเร็จ
ความสุข

ในรายละเอียดตัวเล่มของแต่ทรัพยากรจะแจ้งว่าทรัพยากรนั้นๆ มีหัวเรื่องใดบ้าง รวมถึงสามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอื่นที่มีหัวเรื่องเดียวกัน
ซึ่งเป็นการขยายผลการสืบค้นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น


การสืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
การสืบค้นปริญญานิพนธ์ด้วย SWU Discovery Search

การกำหนดคำค้นด้วยคำสำคัญ (Keyword)

คำสำคัญ คือ คำนามหรือกลุ่มคำที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการที่ปรากฏในชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือส่วนอื่นๆ เช่น สาขาวิชา การสืบค้นแบบนี้ ผู้สืบค้นไม่จำเป็นต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
ตัวอย่างการกำหนดคำสำคัญ
ต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 คำสำคัญที่ใช้สืบค้น :  “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”   “นักเรียน”   “ประถมศึกษา”

วิธีการสืบค้น
1. ระบุคำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Search
 
กรณีมีคำค้นมากกว่า 1 คำ ระหว่างคำให้เว้น 1 วรรค

 กรณีคำค้นเป็นกลุ่มคำหรือวลีภาษาอังกฤษ ให้ใส่เครื่องหมาย “...” ครอบไว้ เพื่อให้คำทั้งหมดอยู่ด้วยกัน

หรือต้องการระบุช่องทางการสืบค้น ควรสืบค้นด้วย Advanced Search โดย

1. ระบุช่องทางการสืบค้น เช่น จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง รวมถึงเลือกเงื่อนไข ได้แก่
 contains : คำค้นนั้นๆ จะปรากฏอยู่ส่วนใดของช่องทางที่ระบุก็ได
 is (Exact) : คำค้นนั้นๆ คือคำค้นที่ตรงถูกต้องครบถ้วนตามต้องการ
(กรณีเป็นกลุ่มคำ ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด)
starts with : ขึ้นต้นด้วยคำค้นนั้นๆ
(กรณีเป็นกลุ่มคำไม่ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด)
2. ระบุประเภททรัพยากรเป็น Thesis (จะไม่รวมปริญญานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์) รวมถึงจำกัด
ผลอื่นๆ ตามต้องการ เช่น ปีพิมพ์ กลุ่มทรัพยากร หรือจะจำกัดเพิ่มเติมภายหลังที่หน้าแสดงผลก็ได้
3. คลิก
Search

 

หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

จำกัดผลการสืบค้นที่
- Material Type ตามความค้องการ
Theses : ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
Dissertations: ปริญญานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์
รวมถึงจำกัดผลการสืบค้นอื่นๆ ตามต้องการ เช่น
Subject (จำกัดตามเนื้อหา/หัวเรื่อง) จำกัดตามปีพิมพ์ (กรณีเป็นปริญญานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์) เป็นต้น

 

จัดเรียงผลการสืบค้น เช่น จัดเรียงตามปีพิมพ์ล่าสุด
Relevance > Date-newest

 

การดูรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ
View Online  =  คลิกดูเอกสารฉบับเต็มหรือข้อมูลออนไลน์(กรณีเป็นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) หากทำการสืบค้นนอกเครือข่ายสมาชิกจะต้องทำการเชื่อมต่อนอกเครือข่าย
จากโฮมเพจสำนักหอสมุดกลาง (CLVPN)

Locations/Request  =
ห้องสมุดที่ให้บริการ สถานที่จัดเก็บ เลขเรียกหนังสือ และสถานภาพหนังสือ รวมถึงการใช้บริการจอง

ห้องสมุดที่ให้บริการ ได้แก่
  SWU Central Library = สำนักหอสมุดกลาง
  Ongkharak Library = หอสมุด มศว องครักษ์
  Warehouse = คลังหนังสือใช้น้อย (จัดเก็บอยู่ที่หอสมุด มศว องครักษ์)

สถานที่จัดเก็บ
หอสมุด มศว องครักษ์ จัดเก็บปริญญานิพนธ์ไว้ที่ชั้นจัดเก็บชั้น 3 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงตัวเล่มได้ด้วยตนเอง
  

Details =
รายละเอียดข้อมูลบรรณานุกรม

การสืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เฉพาะสาขาวิชาใดๆ
กรณีต้องการค้นว่ามีปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใดบ้างในสาขาวิชาที่ต้องการ สามารถทำได้โดย

          1.  พิมพ์ชื่อสาขาวิชาลงให้ช่องใส่คำค้น และคลิก Search

หมายเหตุ: หากต้องการระบุชื่อหลักสูตรหรือระดับการศึกษา เช่น กศ.ด. การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมถึงต้องการระบุ
ปีการศึกษาที่จบ สามารถพิมพ์เพิ่มในช่องใส่คำค้น โดยเว้นวรรค 1 เช่น กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2556

แสดงรายการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ต้องการ ซึ่งดูได้จากรายละเอียดตัวเล่มในเมนู Details

การสืบค้นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือที่เรียกว่า TDC (ThaiLIS Digital Collection) เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐทั่วประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง โดยเข้าใช้ได้ที่ http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php

วิธีสืบค้น TDC เบื้องต้น

1.  ใส่คำที่ต้องการสืบค้นลงในช่องใส่คำค้น
2.  เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้คำค้นปรากฏในเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น ให้คำค้นปรากฏในส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเขตข้อมูลที่กำหนด
3.  เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการค้น เช่น ต้องการค้นจากชื่อเรื่อง ผู้สร้างผลงาน เป็นต้น
4.  เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการค้น
5.  เลือกชนิดของเอกสารเป็นวิทยานิพนธ์/Thesis
6.  คลิกที่ปุ่ม ค้นหา

ระบบสืบค้นจะแสดงผลการค้นเรียงตามรายชื่อภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัย คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งอ่านเอกสารฉบับเต็ม ดังภาพ

หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ของวิทยานิพนธ์


การ Download / Save รายการข้อมูล

1. สมาชิกสามารถทำสำเนา และบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader สำหรับเปิดอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคลิกเลือกข้อมูลแล้ว ระบบจะให้คลิกยอมรับเงื่อนไข ในการทำสำเนาและการบันทึกข้อมูล และคลิกเลือก Server ThaiLIS ดังภาพ

การสืบค้นบทความวารสาร

1. ระบุคำค้นที่ต้องการ จากนั้นคลิก Search
               
กรณีมีคำค้นมากกว่า 1 คำ ระหว่างคำให้เว้น 1 วรรค  

                กรณีคำค้นเป็นกลุ่มคำหรือวลีภาษาอังกฤษ ให้ใส่เครื่องหมาย “...” ครอบไว้ เพื่อให้คำทั้งหมดอยู่ด้วยกัน
 

หรือต้องการระบุช่องทางการสืบค้น ควรสืบค้นด้วย Advanced Search โดย


1. ระบุช่องทางการสืบค้น เช่น จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง รวมถึงเลือกเงื่อนไข ได้แก่
 contains : คำค้นนั้นๆ จะปรากฏอยู่ส่วนใดของช่องทางที่ระบุก็ได้
is (Exact) : คำค้นนั้นๆ คือคำค้นที่ตรงถูกต้องครบถ้วนตามต้องการ
(กรณีเป็นกลุ่มคำ ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด)
starts with : ขึ้นต้นด้วยคำค้นนั้นๆ (กรณีเป็นกลุ่มคำไม่ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด)
2. ระบุประเภททรัพยากรเป็น Article รวมถึงจำกัดผลอื่นๆ ตามต้องการ เช่น ปีพิมพ์ กลุ่มทรัพยากร    
หรือจะจำกัดเพิ่มเติมภายหลังที่หน้าแสดงผลก็ได้
3. คลิก Search

 2. หน้าจอแสดงผลการสืบค้น

จำกัดผลการสืบค้นที่ Material Type เป็น Articles รวมถึงผลการสืบค้นอื่นๆ ตามต้องการ เช่น Show Only (จำกัดลักษณะข้อมูลเฉพาะวารสารวิชาการ Peer-reviewed Journal หรือแสดงผลเฉพาะที่มีเอกสารฉบับเต็ม) Subject (จำกัดตามเนื้อหา/หัวเรื่อง) จำกัดตามปีพิมพ์ เป็นต้น

3. ดูรายละเอียดของแต่ละรายการ โดยเลือกคลิกที่แถบเมนูด้านล่างของแต่รายการ เมนูหลักที่ใช้ คือ


Details: แหล่งที่อยู่ของบทความ หัวเรื่อง ห้องสมุดที่ให้บริการ และเชื่อมโยงไปยังที่จัดเก็บตัวเล่มของห้องสมุด แหล่งที่อยู่ของบทความ (Is Part Of) เป็นส่วนที่ต้องจดเพื่อไปใช้บริการตัวเล่ม ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยชื่อวารสาร ปีที ฉบับที่ เดือน/ปีพิมพ์ และเลขหน้า

สามารถไปค้นหาบทความวารสารได้ จากรายละเอียด Is Part of :
หากพบว่า Local Holdings (สถานที่จัดเก็บ) ไม่ได้อยู่ที่ห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ สามารถขอใช้บริการขอสำเนาบทความวารสาร (Delivery Article) ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทุกชั้น

บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  
Details: แหล่งที่อยู่ของบทความ หัวเรื่อง บทคัดย่อ และเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม
                     

 

คลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ View Online เพื่อเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม
กรณีสืบค้นนอกเครือข่าย สมาชิกจะต้องทำการเชื่อมต่อนอกเครือข่ายจากโฮมเพจสำนักหอสมุดกลาง (CLVPN)


การค้นหาตัวเล่มบนชั้นจัดเก็บ

การค้นหาหนังสือในห้องสมุด เลขเรียกหนังสือคือสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวบอกแหล่งจัดเก็บของหนังสือที่อยู่บนชั้น ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือโดยใช้ระบบการจัดหมู่ 3 แบบ ประกอบด้วย ระบบ LC (Library of congress) NLM (National Library of Medicine Classification) และระบบที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเองที่เป็น  LOC (Local Call Numbers) ได้แก่ จุลสาร มอก. โครงงานปริญญานิพนธ์ ผลงานทางวิชาการ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น โดยการให้เลขเรียกหนังสือนั้นจะพิจารณาจากเนื้อหาของหนังสือเป็นหลัก การให้หัวเรื่องก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ เช่น ค้นหาหนังสือชื่อเรื่อง  แบบฝึกหัดกายวิภาคศาสตร์

เลือก Location/Request เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตัวเล่ม

จดรายการ Call Number : QP41 ก768 2551

 

ขั้นตอนการหาตัวเล่มบนชั้นหนังสือโดยแต่ละชั้นจัดเรียงหนังสือดังต่อไปนี้

หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดเรียงแยกกัน โดยเรียงตามเลขเรียกหนังสือ ( Call Number)
เรียงตามตัวอักษรเลขเรียกหนังสือจาก A-Z และเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก จากซ้ายมือไปขวามือ เรียงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างของชั้นหนังสือ ดังรูปภาพด้านล่าง

ตัวอย่างการจัดเรียง

กรณีจัดเรียงหนังสือที่เป็นเลขหมู่ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นเองเช่น นวนิยาย ปริญญานิพนธ์ Project ใช้วิธีการจัดเรียงดังนี้
การจัดเรียงนวนิยายและปริญญานิพนธ์ใช้เกณฑ์การจัดเรียงหนังสือทั่วไป โดยเรียงตามลำดับอักษรย่อของชื่อผู้แต่ง หากชื่อย่อซ้ำกันจะจัดเรียงตามเลขผู้แต่ง หากเลขผู้แต่งซ้ำกันจะเรียงตามอักษรย่อชื่อเรื่อง

ตัวอย่างการจัดเรียงนวนิยาย

ตัวอย่างการจัดเรียงปริญญานิพนธ์


การจัดเรียง Project จัดเรียงตามหมายเลขที่ Running Number ตามลำดับ

 กรณีมีปัญหาการหาหนังสือบนชั้นไม่พบ
ปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประจำชั้นนั้น

 

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร