บริการยืม-คืนทร้พยากรสารเทศ

 • slidersการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • slidersตรวจสอบข้อมูลการยืม (My Account)
 • slidersบริการยืมระหว่างหน่วยงาน
 • slidersบริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • slidersยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  นอกเวลาทำการ
 • slidersการยืมต่อ(Renew)/
  จองทรัพยากรสารสนเทศ (Request)
 • slidersบริการแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดส่ง
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

หอสมุด มศว องครักษ์ ให้บริการ แบบ One Stop Service สามารถเข้าใช้บริการได้เบ็ดเสร็จในชั้นบริการนั้น ๆ ทุกชั้นบริการมีเคาน์เตอร์ให้บริการทุกชั้น ก่อนนำหนังสือออกจากพื้นที่แต่ละชั้น ต้องติดต่อยืมที่เคาน์เตอร์บริการก่อนทุกครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดการยืม

ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1. สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก SWU Discovery Search
คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

2. เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ โดยคลิกเลือก ที่่ Locaations/Request เพื่อตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ต้องการ

Location : ห้องสมุดที่จัดเก็บตัวเล่ม
- SWU Central Library สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
- Ongkharak Library หอสมุด มศว องครักษ์
- Faculty of Medical Library Medical Library ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

Call Number : เลขหมู่ของรายการที่ต้องการ จดเลขหมู่ให้ครบถ้วนเพื่อค้นหาตัวเล่มในชั้นที่จัดเก็บ เช่น
เลขหมู่ WE17 Th472N 2010

Status : สถานะของทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบก่อนไปค้นหาตัวเล่ม
- On Shelf หนังสืออยู่บนชั้น
- ปรากฏวันกำหนดส่ง มีสมาชิกท่านอื่นยืมอยู่ ต้องการใช้บริการต้องทำรายการจอง
- Shelving Cart กำลังรอการขึ้นชั้น
- Cataloging อยู่ระหว่างดำเนินการทางเทคนิค
- Request ; Reshelving มีผู้จองไว้รองให้ผู้จองมารับตัวเล่ม

3. จดเลขหมู่รายการที่ต้องการไปหาตัวเล่มบนชั้น จัดเก็บ
จัดเรียยงตามตัวอักษร A-Z และเลขหมู่น้อยไปหาเลขหมู่มาก


4. ยื่นบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประชาชน/บัตรพนักงาน เพื่อยืมตัวเล่มที่ต้องการ สำหรับตัวเล่มที่นำออกมาจากชั้นจัดเก็บแล้วไม่ต้องการยืม เพื่อป้องกันการจัดวางผิดที่ กรุณานำตัวเล่มไปวางไว้ที่ กล่อง/รถเข็นที่หน้าเคาน์เตอร์บริการ
การคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากสำนักหอสมุดกลาง ได้ที่ตู้รับคืนของหอสมุดทั้ง 3 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 3 จุด
1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด 
2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารเรียนรวม 
3. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก 

(ไม่รับคืนที่เคาน์เตอร์ยืมทุกชั้น) 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม (My Account)

เมื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศแล้วสามารถตรวจสอบรายการยืม และวันกำหนดส่งได้จาก
- SWU Discovery Search : My Account


- Application SWU Mobile เป็น Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป

บริการยืมระหว่างหน่วยงาน
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 3 แห่ง

เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 3 แห่งของมหาวิทยาลัยได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร, หอสมุด มศว องครักษ์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดที่เก็บทรัพยากรด้วยตนเอง เพียงแต่ยื่นแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดที่ห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต (Inter-Campus Loan)

1. ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัว เพื่อติดต่อขอแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างวิทยาเขต จากเคาน์เตอร์บริการยืมชั้น 1-5 (คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบฟอร์ม)

2. กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง บาร์โค้ดหนังสือ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ยืม เช่น ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ รหัสประจำตัว ภาควิชา คณะ/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เลข PIN และ E-mail (ตัวอย่างแบบฟอร์ม)

3. หอสมุดจะดำเนินการติดต่อขอยืมให้ และนัดผู้ใช้บริการให้มารับหนังสือภายใน 3 วัน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากสำนักหอสมุดกลาง ได้ที่ตู้รับคืนของหอสมุดทั้ง 3 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 3 จุด
1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด 
2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารเรียนรวม 
3. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด
บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับหนังสือรวมถึงสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ไม่ได้มีการจัดเก็บและให้บริการภายในหอสมุด มศว องครักษ์ โดยทางหอสมุดจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขอยืมหรือขอทำสำเนาเอกสาร
จากห้องสมุดผู้ให้ยืม ซึ่งบริการดังกล่าวผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของหอสมุด และต้องปลอดภาระหนี้สินทุกประเภท

รูปแบบการใช้บริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุดสารมารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1. หอสมุดเป็นผู้ดำเนินการให้ 
โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผุ้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำหรับหนังสือ หรือชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้าที่ปรากฏของบทความ สำหรับบทความวารสารและส่งแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อ
ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามการดำเนินการจริง

2. ผู้ใช้บริการไปดำเนินการยืมด้วยตนเอง
โดยผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดที่มีลายมือชื่อ
บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารที่จะยืม

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ และเลขเรียกหนังสือ และนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ไปติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของตัวเล่ม


เมื่อถึงกำหนดส่งคืน ให้นำทรัพยากรสารสนเทศส่งคืนที่ห้องสมุดเจ้าของตัวเล่ม แล้วนำแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด กลับมาส่งคืนที่ หอสมุด มศว องครักษ์
ยืมทรัพยากรสารสนเทศ นอกเวลาทำการ

หอสมุด มศว องครักษ์ เปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น.
สำหรับเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3-5 เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.

??? มายืมหนังสือไม่ทัน ทำอย่างไรดี ???

หลังเวลา 18.00 น. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอยืมนอกเวลาทำการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์) สามารถทำรายการได้ดังนี้
- ติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 โดยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จดเลขหมู่รายการที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะขึ้นไปหยิบตัวเล่มให้ทันที

- ส่งรายการคำขอ ภายในเวลา 16.00 น. โดยระบุข้อมูลดังนี้
Subject ยืมนอกเวลาทำการ/ชื่อ-นามสกุล
- ชื่อเรื่องที่ต้องการ (เฉพาะรายการที่มีตัวเล่มให้บริการที่ หอสมุด มศว องครักษ์ Location: Ongkharak Library)
- เลขหมู่ที่ครบถ้วน
ส่งมายัง
E-mail : oklib@swu.ac.th
Line ID : oklib
Facebook : oklib (Ongkharak Library)

- สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และส่งคำขอมายัง E-mail oklib@swu.ac.th มีวิธีการดังนี้
- สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

- คลิกเลือก แถบเมนู Actions > E-mail

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพ

- ติดต่อรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 ได้ถึงเวลา 19.30 น.
- หากทำรายการแล้วไม่มารับตัวเล่ม เกิน 2 ครั้ง ของดให้บริการดังกล่าว เป็นเวลา 2 เดือน

การยืมต่อ(Renew)/ จองทรัพยากรสารสนเทศ (Request)
ถึงกำหนดส่งแล้ว ยังใช้งานไม่แล้วเสร็จ ??? ต้องทำอย่างไร
ต่อออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew) คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อเมื่อถึงกำหนดส่งคืน ห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ SWU Discovery Search ทำรายการ

หนังสือที่ต้องการใช้บริการมีผู้ยืมออก ???

จองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมใช่ (Request) บริการหนังสือจอง คือ หนังสือที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการหนังสือจอง จึงเป็นการให้บริการแก่สมาชิกที่ประสงค์จะยืมหนังสือเล่มที่มีผู้ใช้คนอื่นยืม
หนังสือออกไปเมื่อผู้ยืมนำหนังสือมาคืนผู้ที่จองไว้จะได้รับสิทธิในการยืม
หนังสือเล่มที่ได้ทำการจองไว้

 

บริการแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดส่ง
แจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่งล่วงหน้า ช่วยลดภาระหนี้สิน

หอสมุด มีบริการแจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่งล่วงหน้า 3 วัน1 วัน
โดยแจ้งเตือนทางข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้ง
- อีเมล์
- โทรศัพท์
เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้ผุ้ใช้บริการได้รับข้อมูลทุกครั้ง ขอให้แจ้งข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการทุกครั้ง

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมได้จาก
- ระบบ SWU Discovery Search > Login เข้าสู่ระบบ > My Account


- ตรวจสอบข้อมูลจาก App SWU Mobile

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร