บริการต่างๆ ของหอสมุด มศว องครักษ์

หอสมุด มศว องครักษ์ แบ่งการให้บริการตามกลุ่มสาขาวิชา เสมือนเป็นห้องสมุดเฉพาะ

 • slidersส่วนบริการชั้น 1
 • slidersชั้น 2
  SALI Center
 • slidersชั้น 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • slidersชั้น 4
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • slidersชั้น 5
  กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์
 • slidersชั้น 6 WareHouse
ส่วนบริการชั้น 1
 • Book Return ตู้รับคืนหนังสือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • จุดบริการรับตัวเล่มรายการยืมระหว่างหน่วยงาน
 • มุมรับชมข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
 • Wiless Access Point Zone

 

ส่วนบริการชั้น 2
Sali Center (Self Access Learinig & International Center)
 • ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ซีดีรอมเพื่อการศึกษา
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • ห้องสมุดภาพ และ ห้องสมุดเสียง
 • ห้องอ่านหนังสือนอกเวลาอัตโนมัติ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์ผลงาน
 • Wiless Access Point Zone

 

ส่วนบริการชั้น 3
ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญานิพนธ์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.)

 

ส่วนบริการชั้น 4
ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล
 • มุมหนังสือ ดร.ณัฐ อินทรปาน
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • นวนิยาย เรื่องสั้น
 • Microfiche
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

 

ส่วนบริการชั้น 5
ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์
 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • จุลสาร
 • หนังสือหายาก (Rare Book)
 • มุมหนังสือเด็ก
 • มุมคุณธรรม (Moral Corner Collection)
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

 

ส่วนบริการชั้น 6
ทรัพยากรสารสนเทศปีพิมพ์เก่า /สถิติการใช้น้อย

ชั้น 6 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีปีพิมพ์เก่า และมีสถิติการใช้งานน้อย
ให้บริการในรูปแบบชั้น ปิด
เมื่อสืบค้นแล้วพบรายการที่ระบุ Location

Warehouse 6th fl. Depository Library
เช่นเมื่อสืบค้นรายการที่ต้องการแล้วมีรายละเอียดดังรายการ
 • Location: Warehouse 6th fl. Depository Library
 • Call Number: HF5485 .B7 1960
 • Status: On Shelf
 • Barcode: 31011000075432
 • Item Type: Book
 • Item Status: Book

- จดเลขหมู่ : Call Number มาให้ครบถ้วน ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับตัวเล่ม
- รอรับตัวเล่มในชั้นที่เข้าใช้บริการ

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร