โปรแกรม EndNote

arrow icon resize วิธีการใช้โปรแกรม 
         bg title 
แนะนำ EndNote เบื้องต้น
         bg title คู่มือการใช้โปรแกรม EndNote
         bg title เอกสารประกอบการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม Endnote
         bg title โครงสร้างข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับ Vancouver SWU
         bg title คู่มือแนะนำการใส่ข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

arrow icon resize Connection และ Style

         bg title ดาวน์โหลด Connection สำหรับการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดและ Style สำหรับรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

arrow icon resize การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
         bg title การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับย่อ)
         bg title การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ Vancouver ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับย่อ)
         bg title คู่มือการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร