คู่มือ SWU Discovery

arrow icon resize แนะนำเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
        bg title แนวทางการกำหนดคำค้น
        bg title เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

arrow icon resize การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก SWUDiscovery
        bg title การสืบค้นเบื้องต้น (powerpoint
        bg title การสืบค้นปริญญานิพนธ์ (powerpoint
        bg title การสืบค้นบทความวารสาร (powerpoint

arrow icon resize การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติผ่าน SWUDiscovery
        bg title แนะนำวิธีการ (powerpoint) 

แนะนำการค้นหาหนังสือเบื้องต้นด้วย SWU Discovery

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร