การเข้าใช้ห้องสมุด ?

คลิกแต่ละข้อเพื่อดูเนื้อหา
ห้องสมุดอยู่ที่ไหน ?

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 107 คลอง 16 ถนนรังสิต - นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ที่ตั้ง มศว องครักษ์ , ที่ตั้ง หอสมุด

ห้องสมุดเปิด - ปิดกี่โมง ?

หอสมุดเปิดบริการทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา์ 9.00 - 20.00 น.
สำหรับชั้น 1,3, 4 และ ชั้น 5 เปิดให้บริการถึงเวลา 18.00 น.
SALI Center counter service (เคาน์เตอร์ชั้น 2) เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
ช่วงสอบปลายภาคขยายเวลาให้บริการเป็นพิเศษ ถึงเวลา 24.00 น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ใครเข้าใช้ห้องสมุดได้บ้าง ?
  • อาจารย์ นิสิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
  • บุคคลภายนอก (ไม่เก็บค่าบริการ)
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ ?

ห้องสมุดให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการเข้าใช้ แต่สงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรห้องสมุดค้างคืน ทั้งนี้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยทำการสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก และเข้ารับฟังการแนะนำสมาชิกแรกเข้า

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่?

สามารถเข้าใช้บริการได้ แต่สงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรห้องสมุดค้างคืน ทั้งนี้สามารถยืมถ่ายเอกสารได้ โดยทำการสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

ข้าราชการบำนาญของสถาบันเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ ?

ได้ สามารถยืมได้ 6 เล่ม/คน ระยะเวลา 60 วัน

หากต้องการทำบัตรห้องสมุด จะต้องติดต่อที่ไหน และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

ติดต่อทำบัตรได้ที่ทุกเคาน์เตอร์ โดยนำหลักฐานดังนี้ membership

สำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกแรกเข้า

  • นิสิต ต้องมีบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือจากระบบลงทะเบียนนิสิตภาคการศึกษาปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติม
  • บุคลากร ต้องใช้สัญญาการจ้างงานจากทางมหาวิทยาลัย และหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ระบุวันหมดสัญญาจ้าง กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ อนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้ รายละเอียดเพิ่มเติม
อายุการเป็นสมาชิกห้องสมุดจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายของภาคเรียนนั้นๆ
เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ ต้องการใช้บริการต้องต่ออายุสมาชิกภาพ ทำอย่างไร ?

นิสิตต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือตรวจสอบการลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันจากระบบลงทะเบียนนิสิต มาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าบัตรนิสิตหาย ควรทำอย่างไร ?

แจ้งกองบริการการศึกษาเพื่อนำหลักฐานการแจ้งหายมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ทันที เพื่อระงับการใช้บัตร มิให้ผู้ที่เก็บได้นำมาใช้แทน

การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายอย่างไร ?

การเข้าใช้ห้องสมุด ควรแต่งกายสุภาพ

นำน้ำและอาหารเข้ามาในห้องสมุดได้หรือไม่ ?

อนุโลมให้นำน้ำบรรจุขวดเข้ามาได้แต่ไม่อนุญาตให้นำอาหารของว่างของขบเคี้ยวเข้ามาในห้องสมุด เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาความชื้นและเชื้อรา และเศษอาหารทำให้มีมด หนู และแมลง ซึ่งจะทำความเสียหายให้ทรัพยากรของห้องสมุด

นำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาใช้ในห้องสมุดได้หรือไม่ ?

ในพื้นที่อาคารหอสมุดชั้น 1-2 มีจุดเชื่อมต่อการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย (จุดบริการ Wise) สามารถใช้บริการได้ทันที
และมีจุดสำหรับเชื่อมต่อสายแลน บริเวณ ชั้น 1 ชั้น 2 ติดต่อลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์บริการ
ส่วนชั้น 4-5 มีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้นิสิตนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเข้ามาใช้ในห้องสมุดได้ โปรดขอรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้ห้อง Study Room ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4-5

นำแผ่นดิสก์ของตนเองเข้ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดได้หรือไม่ ?

ได้ และหอสมุดไม่มีบริการสแกนไวรัส

scissor