Impact Factor

ในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก ผลงานดังกล่าวจะออกมาในรูปบทความทางวิชาการ งานวิจัย รายงานผู้ป่วย ในวารสารทาง การแพทย์และวิทยาศาสตร ์จำนวนมาก โดยอาจกล่าวว่า วารสารที่อยู่ในระดับนานาชาติบน ฐานข้อมูล PubMed หรือ Medline มีมากกว่า 10,000 วารสาร และจะมีวารสารดังกล่าวอยู่บน ฐานข้อมูล Institute of Science Information (ISI) จำนวนถึง 5907 สำหรับประเทศไทย ยังมีีวารสารที่เป็นภาษาไทยมากหลายร้อย วารสาร เมื่อมีวารสารจำนวนมากดังกล่าว การเปรียบเทียบว่า วารสารใดดีกว่าวารสารใด เพื่อการพัฒนาแข่งขัน และผู้บริโภคจะได้รู้จึงได้มีการจัดลำดับวัดหา ตัวชี้วัด (index) ของวารสารนั้น ๆ การกำหนดตัวชี้วัดหรือดัชนีของวารสารจึงถูกกำหนดขึ้นเป็น impact factor ของวารสารโดย ISI ได้จัดทำขึ้น

ความสำคัญของค่า Impact Factor 
1. ประเมินผลงานทางวิชาการ / ขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่าง ๆ 
4. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าทำงาน 
5. ประกันคุณภาพการศึกษา 
6.ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติ
ให้จบการศึกษา
- สำหรับการอ้างอิงวารสารไทย สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย ที่ http://tci.trf.or.th 
- สำหรับการอ้างอิงวารสารภาษาต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี ที่http://www.sciencegateway.org/rank/index.html
สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบค่า Impact Factor ให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร