ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ]

Academic Libraries in Thailand

 1. Asian Institute of Technology Library
  สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
 2. Asian University of Science and Technology, Library and Learning Resources Centre
  หอสมุด มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 3. Assumption University of Thailand, Au Electronic & Digital Library
  หอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 4. Bangkok University, Central Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 5. Burapha University, Digital Library
  หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. Chiangmai University Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 7. Chulalongkorn University

  1. Center of Academic Resources
   ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. Medical Library
   ห้องสมุดคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. Dhurakijpundit University, Library And Information Center
  ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิต
 9. Eastern Asia University, Central Library
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 10. Huachiew Chalermprakiet University Library
  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 11. Kasem Bundit University, Academic Resources Centre
 12. Kasetsart University, Office of University Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. Khon Kaen University Library
  สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Central Library
  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 15. King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Central Library of KMITNB
  สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 16. King Mongkut's University of Technology Thonburi Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 17. Mae Fah Luang University, The Center for Learning Resources and Educational Media
  ศูนย์บรรณาสารสและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 18. Maejo University, Central Library
  ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 19. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library
  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 20. Mahanakorn University of Technology Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 21. Mahasarakham University, Academic Resource Center
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 22. Mahidol University

  1. Mahidol University, Library and Information Center
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. Faculty of Science (Stang Mongkolsuk) Library
   งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
  3. Siriraj Medical Library
  4. Ramathibodi Digital Library
   ห้องสมุดแพทย์รามาธิดี
  5. The Library of Faculty of Social Sciences & Humanities
   ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 23. Naresuan University, Central Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 24. National Institute of Development Administration (NIDA), The Library and Information Center
  สำนักบรรณสารการพัฒนา, นิด้า
 25. Payap University
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
 26. Prince of Songkla University, Central Library

 27. Rajabhat University

  1. Bansomdejchaopraya
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  2. Buri Ram
  3. Chaiyaphum
  4. Chandrakasem
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
  5. Chiang Mai
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  6. Chiang Rai
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  7. Dhonburi
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  8. Kamphaeng Phet
   สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  9. Kanchanaburi
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  10. Lampang
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  11. Loei
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  12. Maha Sarakham
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทนาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  13. Muban Chombung
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  14. Nakhon Phanom
   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
  15. Nakhon Ratchasima
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  16. Nakhon Sawan
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏคนครสวรรค์
  17. Nakhon Si Thammarat
   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  18. Nakorn Pathom
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  19. Phetchabun
   สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  20. Phetchaburi
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  21. Phranakhon
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  22. Phranakhon Si Ayutthaya
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุยา
  23. Pibulsongkram
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  24. Rajanagarindra
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์
  25. Rambhaibarni
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  26. Sakon Nakhon
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  27. Sisaket
   ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  28. Songkhla
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  29. Suan Dusit
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  30. Suan Sunandha
   สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  31. Surat Thani
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  32. Surin
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  33. Thepsatri
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  34. Ubon Ratchathani
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  35. Udon Thani
   สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  36. Uttaradit
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  37. Valaya Alongkorn
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  38. Yala
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 28. Ramkhamhaeng University Library
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 29. Rangsit University Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 30. Saint John's University Library
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 31. Shinawatra University Library
  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร
 32. Siam University Library Center
  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม

 33. Silpakorn University

  1. Central Library
   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre Library
 34. South-East Asia University Library
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 35. Srinakharinwirot University

  1. Srinakharinwirot University Central Library
   สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. Srinakharinwirot University Ongkharak Library
   หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
  3. Medicine Library of Srinakharinwirot University
   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 36. Sripatum University Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 37. Stamford International International University, Library and Academic Resource Center
 38. Sukhothai Thammathirat University, Office of Documentation and Information
  สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 39. Suranaree University, The Center for Library Resources and Educational Media
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 40. Thaksin University Library
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

 41. Thammasat University

  1. Thammasat University Libraries
   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Library and Information Services Center
   ศูนย์บริการสารสนเทศและหอสมุด
 42. Ubonratchathanee University, Instructional Resources Center
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 43. University of the Thai Chamber of Commerce, Central Library
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 44. Walailak University, Centre for Library Resources and Educational Media
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 45. Research Learning Center
  ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร