ฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พลศึกษา สหเวชศาสตร์ เป็นต้น

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
       หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

      arrow icon resize Access Medicine
             ฐานข้อมูลหนังสือ ตำรา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์

      arrow icon resize Book Ovid
              หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ จำนวน 75 รายชื่อ 

      arrow icon resize CINAHL Complete (Ebscohost) 
              ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL®PLUS WITH FULLTEXTครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง(จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัว ช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการ พยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
(ระยะเวลาการเข้าใช้ พฤศจิกายน 2558-ตุลาคม 2559)
วิดิทัศน์แนะนำการใช้1   วิดิทัศน์แนะนำการใช้2   รายชื่อวารสาร

      arrow icon resize ClinicalKey
              ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 700 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 รายชื่อ Video Multimedia มากกว่า 2,500 วีดิโอ และฐานข้อมูลยา Guideline ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2007-ปัจจุบัน สามารถ Download, Save และ Print ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้ 
สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)
**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน**
 วิธีการสืบค้น

      arrow icon resize The Cochrane Library        
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจในการให้บริการ/รักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 6 ฐาน ได้แก่

                  1. Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) (เอกสารฉบับเต็ม)
2. Other Reviews (Database of Abstracts of Reviews of EffectsDARE)
3. Clinical Trial (The Cochrane Central Register of Controlled TrialsCENTRAL)
4. Methods Studies (The Cochrane Methodology Register-CMR)
5. Technology Assessment (Health Technology Assessment Database HTA) Economic Evaluations
6. (NHS Economic Evaluation Database-NHS EED)
  วีดิทัศน์แนะนำการใช้        วิธีการสืบค้น


       arrow icon resize Ebrary     

               ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น จากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก มีหนังสือ 53 ชื่อ สามารถ Download, Copy, Print, มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้ รวมถึงสามารถ Link ไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น ๆได้อีกด้วย พร้อมเครื่องมือการใช้ต่างๆ
  วิธีการสืบค้น

       arrow icon resize MD Consult – Core Collection 

              ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์
**เนื่องจากขณะนี้ฐานนี้ได้รวมกับ ClinicalKey จึงต้องสืบค้นผ่านฐาน ClinicalKey**


       arrow icon resize Oxford Scholarship Online
                หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนมากกว่า 25 รายชื่อ (รวมถึงหนังสือประเภท Free Access) สามารถ Download, Copy, Print Share พร้อมด้วยเครื่องมือ (Tools) สืบค้นต่างๆ ในฐานข้อมูล
 รายชื่อหนังสือ

       arrow icon resize ProQuest Health and Medical Complete 
งานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาคลินิกและชีวการแพทย์มากกว่า 1,900 รายการ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 1,600 รายการ
 วิธีการสืบค้น

       arrow icon resize Uptodate
              ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ให้ความรู้ทางคลีนิกเฉพาะที่ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจที่เหมาะสมในการรักษา เนื้อหาเขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 4,800 คน รวมทั้งมีกองบรรณาธิการพิจารณาเนื้อหาเพื่อคุณภาพและความถูกต้อง

 


ฐานข้อมูลทดลองใช้     

 

              -


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
        หมายถึง ฐานข้อมูลที่เข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่บอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนัก พิมพ์

      arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์
             bg titleBioMed Central: The Open Access Publisher
                 รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
             bg titleCanadian Medical Association Journal: CMAJ Open
                 Open Access Journal ด้านการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา
             bg titleElsevier
                 บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier
             bg titleFree Medical Journals
                 รวม Open Access Journal ทางด้านการแพทย์ โดย Flying Publisher
             bg titleHerbert Open Access Journals: HOAJ
                 บริการ Gold Open Access Journal ครอบคลุมทุกสาขาของชีววิทยาศาสตร์ การวิจัยทางการแพทย์ และเคมีซึ่งควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและการจัดการ
             bg titleHighWire
                 บริการ free full-text articles มากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
             bg titleIOPSCIENCE
                 บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
             bg titleJournal of the American Heart Association: JAHA
                 บริการ Open Access Journals ของ The American Heart Association
             bg titleMedknow
                 บริการ Open Access journals ด้านการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ Medknow ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ประเภท Open Access
             bg titleOMICS International Journal
                 รวบรวม Open Access Scholarly Journals ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 700 ชื่อ OMICS Group International หน่วยงานที่รวบรวม Open Access Journal เพื่อการเผยแพร่งานที่น่าเชื่อถือไปยังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
             bg titleOpen Medicine
                 วารสารวิชาการทางด้านการแพทย์ประเภท Open Access
             bg titlePLOS Medicine
                 วารสารประเภท Open Access ที่ว่าด้วยเรื่องปัจจัยต่างๆ ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวการแพทย์ วารสารยังเน้นที่การดำเนินทางคลินิก นโยบายสุขภาพ และ ความเข้าใจทางพยาธิสรีรวิทยาต่อการกำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
             bg titleRadiation Oncology
                 บริการบทความในทุกแง่มุมของการวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคมะเร็งโดย ใช้การฉายรังสี ไม่ว่าจะเป็นผลการวิจัยทางชีววิทยารังสีระดับโมเลกุลและเซลล์ ฟิสิกส์รังสี เทคโนโลยีการฉายรังสี และด้านเนื้องอกวิทยาคลินิก
bg titleScientific Research Publishing: SCIRP
                 รวบรวม Open access journals ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Scientific Research ไว้มากกว่า 200 ชื่อ
             bg titleThomson Reuters Links
                 รวมรายชื่อ Open Access Journal ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถลิงค์ดูเอกสารฉบับเต็มจาก Web of Science
             bg titleWiley Open Access
                 ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
          bg titleวารสารด้านทันตแพทยศาสตร์
                 วารสารที่มีเครื่องหมาย * คือวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับฉบับพิมพ์ด้วย
Angle Orthodontist
                   *Australian Endodontic Journal
                    BMC Oral Health Open Access Journal ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงอณุพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และระบาดวิทยา
*British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
                    *Clinical Implant Dentistry and Related Research
                    *Community Dentistry and Oral Epidemiology
                    *Dental Materials
                    *Dental Traumatology
                    *International Endodontic Journal
                    *International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
                    *Journal of Clinical Periodontology
                    *Journal of Endodontics
                    Journal of Esthetics and Restorative Dentistry
                    *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
                    *Journal of Oral Implantology
                    *Journal of Oral Pathology & Medicine
                    *Journal of Periodontal Research
                    *Journal of Public Health Dentistry
                    *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics
                    *Pediatric Dentistry ให้ OA เฉพาะฉบับล่าสุด
วารสารและงานวิจัย คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


      arrow icon resize อื่นๆ
             bg titlePubMed
                 บริการข้อมูลการอ้างอิงมากกว่า 24 ล้านรายการที่เกี่ยวข้องกับชีวการแพทย์จาก MEDLINE วารสารด้านชีววิทยาศาสตร์ และหนังสือออนไลน์ ซึ่งข้อมูลการอ้างอิงดังกล่าวอาจจะให้การเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มจาก PubMed Central และเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ดูแลโดย US National Library of Medicine และ National Institutes of Health


      arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
         
bg titleFreeBook4Doctors
               ให้บริการตำราเรียนทางด้านการแพทย์
            bg titleINTECH
               ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร