ฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

       arrow icon resize ACM Digital Library
              สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และเอกสารการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ครอบคลุมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ไม่จำกัดปี รวมถึงมี Encyclopedia of Computer Science ให้บริการด้วย
● สิทธิที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up) เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน
● สามารถใช้งานผ่าน Moble Application ทั้ง IOS Andriod และ Windows (ดาวน์โหลดฟรีได้จากโฮมเพจของฐานข้อมูล)
**สามารถ ใช้งานนอกเครือข่ายได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไป แล้ว อายุการใช้งานจะเพิ่มไปอีก 6 เดือน   
 วิธีการสืบค้น         TIP       ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

      arrow icon resize ACS: American Chemical Society Journal 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ ACM (The American Chemical Society) ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 44 รายชื่อ เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน (เอกสารฉบับเต็มบางรายการที่มีอยู่ในรูปของ HTML หากมีภาพประกอบ จะสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบไปใช้นำเสนอในรูปของ Powerpoint รวมทั้งทำการอ้างอิงให้)
● มีการแสดงค่า Impact Factor ของแต่ละวารสาร
● ค้นหาบทความโดยการใช้เลข DOI (Digital Object Identifier) ได้ 
● สามารถใช้งานผ่าน Moble Application ทั้ง IOS และ Andriod (ดาวน์โหลดฟรีได้จากโฮมเพจของฐานข้อมูล)
วิธีการสืบค้น        TIP        ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

      arrow icon resize Computers & Applied Sciences Complete  (EbscoHost)
             ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยี ใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีใหม่ 
 วิธีการสืบค้น   วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1   วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น 2   วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert      ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ


       arrow icon resize IEEE/IET Electronic Library (IEL)   
สิ่ง พิมพ์ต่อเนื่อง เอกสารการประชุม และเอกสารมาตรฐาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก 2 แหล่ง คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ในช่วงปี 1988-ปัจจุบัน 
● สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Journals, Transactions, Magazines) ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึงปี 1913
● เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปี 1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี 1953
● มาตรฐาน (IEEE Standards) ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
● มีการแสดงค่า Impact Factor ของแต่ละวารสาร
● สิทธิที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน ตั้งค่าแสดงผลสืบค้น รวมถึง**การเข้าใช้นอกเครือข่าย  (ลงทะเบียนครั้งแรกที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในเครือข่าย)
เข้าใช้ผ่าน Mobile      วิธีการสืบค้น1     วิธีการสืบค้น2 (เพิ่มเติม)        TIP         ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

      arrow icon resize SciFinder
           ฐานข้อมูลทางด้านเคมีที่รวบรวมสาระสังเขปจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2 ฐาน (CAplus และ Medicine) งานวิจัยจากวารสารเคมีทั่วโลกมากกว่า 10,000 รายชื่อ กว่า 49 ล้านบทความ นอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตร ข้อมูลสารเคมีจากทั่วโลกตั้งแต่กลางยุค 1800 และรายการงานวิจัยด้านเคมี
**สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ทุกครั้ง โดยการลงทะเบียนครั้งแรกจะต้องทำในเครือข่าย    ลงทะเบียน 
(ระยะเวลาใช้ 1 ธันวาคม 2557-30 พฤศจิกายน 2559)
 วิธีการลงทะเบียน

      arrow icon resize Taylor & Francis Online
           วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ทั้งแบบที่บอกรับและแบบ Open Access มากกว่า 60 ชื่อ
 รายชื่อวารสารที่บอกรับ


ฐานข้อมูลทดลองใช้ 
       arrow icon resize Chemistry Central Journal
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านเคมี ทดลองใช้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
(ระยะเวลาทดลองใช้ ปัจจุบัน-  )

       arrow icon resize Food Science Source    
               ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม อาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง จำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซื่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบ รวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและ อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญ รวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิก และเนื้อหาอื่นๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการ ปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นใน อุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

              (ระยะเวลาทดลองใช้ 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2559)


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมาย ถึง ฐานข้อมูลที่เข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่บอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนัก พิมพ์

       arrow icon resize  บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์   
             bg titleAIP: Scitation
                บริการวารสารด้านฟิสิกต์ที่ผลิตโดย AIP Publishing โดยส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
                bg titlearXiv
                บริการเอกสารประเภท OA มากกว่า 1 ล้านรายการในสาขา Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics ดูแลโดย Cornell University Library
                bg titleBioline International
                ให้บริการบทความ/งานวิจัยฉบับเต็มมากกว่า 300,000 รายการทางด้าน Public health, International Development, Tropical Medicine, Food and Nutritional Security และ Biodiversity เป็นโครงการจัดให้บริการวารสารวิจัยที่มีคุณภาพประเภท Open Access ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์จาก Bioline Toronto ประเทศแคนาดา The Reference Center on Environmental Information ประเทศบราซิล โดยได้รับการรสนับสนันจาก The Digital Scholarship Unit ของธThe University of Toronto Scarborough ประเทศแคนาดา
                bg titleBiology Open
                บริการ Open Access Journal ที่เผยแพร่งานวิจัยวิชาการในทุกด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ Cell Science, Developmental Biology และ Experimental Biology
                bg titleBioMed Central: The Open Access Publisher
                รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
                bg titleBMJ Open
                Open access journal ที่ครอบคลุมงานวิจัยทางการแพทย์ในทุกแขนงรวมถึงวิธีการรักษา 
                bg titleChemistry Central
                บริการ Open Access Research Journal สาขาเคมี โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
                bg titleCiteSeerX
                ให้บริการเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร เอกสารตำรา ของ The College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University
                bg titleCopernicus
                บริการ peer-reviewed open-access journals ทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา จัดให้บริการโดยสำนักพิมพ์ Copernicus ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ทางด้าน Open Access
                bg titleElsevier
                ให้บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier 
                bg titleGeoRef
                บริการ Open Access Journal และหนังสือชุดในด้านธรณีวิทยา ฐานข้อมูล GeoRef ก่อตั้งโดย The American Geosciences Institute ในปีค.ศ. 1966
                bg titleHighWire
                บริการ free full-text articles มากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
                bg titleHuman Genome Project Information Archive
                บริการข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น รายงานการประชุม สรุปรายงาน และบทความ เกี่ยวกับ Genome, Genomics, Chromosome และ Gene ดูแลโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ National Institute of Health สหรัฐอเมริกา
                bg titleIEEE Open Access
                บริการ Open Access Journal ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ IEEE
                bg titleInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
                วารสารทางด้านวิวัฒนการและระบบทางจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
                bg titleInterscience Open Access Journals: IOAJ
                บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
            bg titleINTECH
               ให้บริการวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ INTECH

                bg titleIOPSCIENCE
                บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
                bg titleJournal of General Virology
                วารสารทางด้านไวรัสวิทยาของ The Society for General Microbiology
                bg titleMicrobiology
                วารสารทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
                bg titleOMICS International Journal
                รวบรวม Open Access Scholarly Journals ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพมากกว่า 700 ชื่อ OMICS Group International หน่วยงานที่รวบรวม Open Access Journal เพื่อการเผยแพร่งานที่น่าเชื่อถือไปยังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
                bg titleOpen Biology
                Open Access Journal ทางด้าน cell and developmental biology, molecular and structural biology, biochemistry, neuroscience, immunology, microbiology และ genetics
                bg titleOpen Science Directory
                บริการ Open Access Journal จากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 10,000 ชื่อ และบทความมากกว่า 20,000 บทความ OSD ได้รับการพัฒนาโดย EBSCO และ The Hasselt University Library
                bg titleScientific Electronic Library Online: SciELO
                บริการ Open Access Journal ทางด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล ชิลี อาเจนตินา โคลัมเบีย คิวบา เวเนซูเอล่า ร่วมกับประเทศสเปน และโปรตุเกส
                bg titleScientific Research Publishing: SCIRP
                รวบรวม Open access journals ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Scientific Research ไว้มากกว่า 200 ชื่อ
                bg titleSociety for General Microbiology
                รวม Open Access Journals ต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
                bg titleThe Beilstein Journal of Organic Chemistry: BLOC
                International, peer-reviewed, Open Access journal ที่เผยแพร่บทความวิจัยเกี่ยวกับ Organic Chemistry รวมถึงนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์สามารถนำบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย
                bg titleThe Public Library of Science: PLOS
                บริการ Open Access journals จำนวน 7 ชื่อ ครอบคลุมทุกด้านของวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ได้แก่ PLOS ONE, PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS Pathogens and PLOS Neglected Tropical Diseases
                bg titleThomson Reuters Links
                รวมรายชื่อ Open Access Journal ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถลิงค์ดูเอกสารฉบับเต็มจาก Web of Science
                bg titleWiley Open Access
                บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
            bg titleWorldScientificOpen
บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์
bg titleวารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์
                      >Advances in Mechanical Engineering
                      Peer-reviewed, Open Access Journal (จากฐานข้อมูลของ Sage Journals) ซึ่งผลิตบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
>International Journal of Online Engineering: iJOE
                     Open Access Journal ที่เนื้อว่าด้วยการใช้งาน เครื่องมือ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระยะไกลเครื่องมือวัดเสมือนจริงและแบบจำลองออ นไลน์
>Machines: Open Access Engineering Journal
                          Open Access Journal ทางด้านเครื่องกลและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเผยแพร่โดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)


        arrow icon resize อื่นๆ
                bg titleChemSpider: Search and Share Chemistry
                   ฐานข้อมูลโครงสร้างทางเคมีที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการสืบค้นเอกสารและโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 35 ล้านโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง


       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
             >>ภาษาไทย
                    bg titleหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                        จัดทำโดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    bg titleห้องสมุดข้าว สวข. (BRRD Library of Rice)
                        ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้าวในด้านต่างๆ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
                    bg titleห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์จัดทำโดยสถาบันวิจัยดารา ศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    bg titleSciMath
                        หนังสือเรียนและคู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาษาไทย มีทั้งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ คู่มือครูวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูคณิตศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

             >>ภาษาอังกฤษ

                  bg titleFreeTechBooks  หนังสือและตำราทางด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  bg titleINTECH ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร