ฐานข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา/มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น


ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก

หมายถึงฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

arrow icon resize ABI/INFORM Complete 
ฐาน ข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท ภายในฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ABI/INFORM Dateline, ABI/INFORM Global และ ABI/INFORM Trade&Industry สืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ได้ตั้งแต่ปี 1971-ปัจจุบัน
● สิทธิที่ได้รับจากการลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น  
 เข้าใช้งานผ่าน Mobile          วิธีการสืบค้น        TIP       ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

        arrow icon resize Communication & Mass Media Complete (Ebscohost)
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้า ใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่ สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล
 วิธีการสืบค้น   ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ


        arrow icon resize Education Research Complete (Ebscohost)

            เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
 วิธีการสืบค้น     วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น 2      วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert      ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

        arrow icon resize Emerald Management eJournals 92  
             ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานห้องสมุด การฝึกอบรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นออนไลน์ย้อนหลังได้ถึงปีค.ศ. 1994 โดยในปีพ.ศ. 2557 สกอ. บอกรับวารสารจำนวน 92 ชื่อเรื่อง ประกอบไปด้วยสาขาวิชา การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ จำนวน 39 ชื่อเรื่อง และการจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ จำนวน 53 ชื่อเรื่อง 
นำเสนอบทความแบบฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมกับบทคัดย่อ (Abstract) รองรับการใช้งานทั้งรูปแบบ HTML และ PDF สามารถดาวน์โหลดบทความและสั่งพิมพ์ได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิในการสร้าง My Profile ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวในการสืบค้นและตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ เก็บรายชื่อวารสารที่ชื่นชอบสนใจ (Your Favorites) เก็บบทความที่สืบค้นไว้ (Marked lists) และบริการรับข่าวสาร (Emerald Alert) เช่น Digest และ Newsletters รับแจ้งข่าวสารจาก Emerald, Table of Content Alert บริการแจ้งบทความ วารสารใหม่ๆ ที่สนใจ, Save Search Alert แจ้งบทความๆ ตามคำค้นที่ได้เคยสืบค้นไว้
**สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนครั้งแรกในเครือข่าย
 ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ    วิธีการสืบค้น1     วิธีการสืบค้น2

 
        arrow icon resize Oxford Scholarship Online
              หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press ครอบคลุมสาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยและสังคมศาสตร์ ฯลฯ จำนวน 19 รายชื่อ (รวมถึงหนังสือประเภท Free Access) สามารถ Download, Copy, Print Share พร้อมด้วยเครื่องมือ (Tools) สืบค้นต่างๆ ในฐานข้อมูล

        arrow icon resize SAGE Knowledge     
              ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีเนื้อหาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก จากสำนักพิมพ์ SAGE Publication และในเครือ ประกอบด้วยหนังสือ (Books), เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ (Scholarly Monographs) ซึ่งสามารถค้นหาเชื่อมโยงกันได้ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา อาทิ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การสื่อสารมวลชน การเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ฯลฯ มากกว่า 3,000+ รายการ สามารถ Download , Print, Share ข้อมูลได้ พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่างๆ
(ระยะเวลาเข้าใช้ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 2559)
  วิธีการสืบค้น1        วิธีการสืบค้น2


ฐานข้อมูลทดลองใช้

      arrow icon resize Access English     
โปรแกรม ฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ โดยคลิกที่ Create Account และกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand ตามด้วยการเลือกสถาบันที่สังกัด จากนั้นนำ email ที่สมัคร และ password ที่กำหนด ไป log in เพื่อใช้งานเป็นรายบุคคล
(ระยะเวลาทดลองใช้ 15 กุมภาพันธ์ - 15 ธันวาคม 2559)
              วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้  

       arrow icon resize GALE LINGO   
               ฐาน ข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อม ทักษะในด้านต่างๆ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นต้น ผู้ใช้สามารถทำแบบ ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดระดับโดยเลือกที่ “Placement Test” และเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนโดยเลือกที่ “Scholar” โดยสามารถเลือก Course ต่างๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง ในแต่ละ Course จะมี Level, Unit และ Lesson ต่างๆ ให้เลือกเรียนรู้ รวมไปถึงการฝึกทักษะการพูดผ่านเทคโนโลยี The Studio และ Speaktme และสามารถทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้หลังการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว

              **ใช้งานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและ Sign Up ทุกครั้งที่เข้าใช้**ขณะนี้รองรับการใช้งานกับ Browser IE**
(ระยะเวลาทดลองใช้ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559)

        arrow icon resize SAGE businesscases

               ประกอบด้วยกรณีศึกษาและ สถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นจริงมากกว่า 1,000 กรณี ครอบคลุมประเด็น/แง่ต่างๆ เช่น General Business & Management, Accounting, Business Ethics & Corporate Social Responsibility, Economics, Entrepreneurship และ Economics เป็นต้น เหมาะกับนักศึกษาและนักวิจัยในการพัฒนาตนเองหรือเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้          

              (ระยะเวลาทดลองใช้ 25 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559)
 รายละเอียดเพิ่มเติม


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมาย ถึงฐานข้อมูลที่เข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่บอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนัก พิมพ์

arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์
               bg titleBuddhanet: Buddha Dharma Education Association INC
                  บริการหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการศึกษาทางพุทธศาสนา
               bg titleEconomics
                  รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
               bg titleERIC
                  รวมบทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
               bg titleGerman Journal of Psychiatry
                  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านจิตเวชของประเทศเยอรมัน
               bg titleInternational Journal of Behavioral Development
                  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย
               bg titleJournal of Human Resource
                  วารสารด้านทรัพยากรมนุษย์
               bg titleThe International Association for Media and Communication Research: IAMCR
                  รวม Open Access and Peer-reviewed Journals ด้าน Media and Communications ดูแลโดย INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH
            bg titleวารสารสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
>Open Access Journals in Library & Information Science
                        รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
>Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Information & Information Science
                       รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
            bg titleวารสารกรมบังคับคดี
                  วารสารกรมบังคับคดี ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
            bg titleวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  วารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

          arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

                >>ภาษาไทย
                   bg titleโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
                      บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
                  bg titleมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ 
                        คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกเสริมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มากกว่า 14,000 ชื่อ (และอื่นๆ) ดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสถาบัน Change Fusion เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และ OpenDreamโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
*เนื้อหา ที่เผยแพร่ ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอด ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
                   bg titleสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
                      ให้บริการวารสารปัญญาภิวัฒน์ นิตยสารและหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยด้านธุรกิจค้าปลีก โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
                   bg titleหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำนักบริหารงานทะเบียน
                      ให้บริการหนังสือ คู่มือต่างๆ ที่ว่าด้วยงานทะเบียนราษฎรซึ่งจัดทำโดยสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
                   bg titleหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
                      ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม เอกสารวิชาการ ไปจนถึงนิตยสาร ซึ่งจัดทำโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
               bg titleMaruey eLibrary
                         บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 400 ชื่อ โดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหนังสือด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้แบ่งหนังสืออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น Personal Finance, Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต ซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS และ Andriod

                        *เข้าใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย*


                   >>ภาษาอังกฤษ
bg titleCambridge Core 
                         
 บริการ Open Access Books โดย Cambridge University Press มากกว่า 10 ชื่อ นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Journals ด้วย

 

           arrow icon resize เอกสารอื่นๆ
  bg title D-Library, National Library of Thailand
บริการสืบค้นเอกสารออนไลน์มากกว่า 2,600 รายการของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของชาติ (เอกสารฉบับเต็ม) ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทรัพยากรที่ทรงคุณค่า หนังสือหายาก หนังสือกรมศิลปากร เอกสารโบราณ วารสารและหนังสือพิมพ์เก่า หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่าย โปสการ์ดหายาก องค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ และอื่นๆ
bg title Thai Manuscripts
หอ สมุดแห่งชาติอังกฤษเปิดให้บริการเอกสารโบราณของไทยมากกว่า 55 ชิ้น  (ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ) ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยทางหอสมุดเปิดเป็น Public Domain

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร