การจัดการความรู้

1. ระบบการจัดการเอกสารข้อมูลองค์กร (Datacenter)

หอสมุดใช้ระบบ Document Center มาใช้ในงานเอกสาร ในการจัดการระบบเอกสารข้อมูลองค์กรเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานโดยรวม โดยการสร้างศูนย์เอกสารไว้ส่วนกลางเมื่อผู้ใดต้องการใช้ก็สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที แต่ให้เข้าใช้ได้โดยการผ่าน password เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางโดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้

 • หมวดที่ 1 การเงิน งบประมาณ
 • หมวดที่ 2 คำสั่ง ระเบียบ คู่มือ มติ ครม.
 • หมวดที่ 3 โต้ตอบ
 • หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป
 • หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
 • หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
 • หมวดที่ 7 ประชุม
 • หมวดที่ 8 ฝึกอบรม บรรยาย ทุน
  และการดูงาน
 • หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ์
  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
 • หมวดที่ 11 โครงการ แผนงาน วิจัย
 • หมวดที่ 12 นักศึกษา
 • หมวดที่ 13 งานฐานข้อมูล
 • หมวดที่ 14 งานบริการ
 • หมวดที่ 15 Multimedia
 • หมวดที่ 16 Library Publication
 • หมวดที่ 17 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน สืบเนื่องจากหอสมุด มศว องครักษ์ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรเรื่อง การบริหารจัดการ Datacenter และการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อปีงบประมาณ 2551 ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรในการบริหารจัดการข้อมูลของตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีเอกสารผลการปฏิบัติงานที่กระจายอยู่ตามหมวดต่างๆ ซึ่งมีทั้งที่สามารถใช้งานได้และประเภทที่เป็นขยะแต่ไม่มีการดำเนินการจัดการออกไปจากระบบ หอสมุด มศว องครักษ์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการต่อเนื่องจากโครงการการบริหารจัดการ Datacenter โดยจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานกับเอกสารในหมวดหมู่ต่างๆ ทั้ง 17 หมวด ที่จัดเก็บอยู่ในตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักมาตรฐาน 5 ส. มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับเอกสาร ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัยโดยประโยชน์ของการนำหลัก 5 ส มาใช้ในการบริหารงานเอกสารที่หน่วยงานจะได้รับคือ
- (Quality) = คุณภาพในการให้บริการที่ดี
- (Cost) = ต้นทุนการทำงานต่ำ
- (Delivery) = ทำงานเสร็จทันกำหนด
- (Safety) = มีความปลอดภัยในการทำงาน
- (Motivation Moral) = มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งการดำเนินการจัดการกับปัญหาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลลงในศูนย์เอกสารส่วนกลาง (Datacenter) ให้เพิ่มมากขึ้น
(คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

2.ระบบข้อมูลข่าวสารภายในห้องสมุด

Knowledge Management Center เป็นโครงการนำที่จะนำความรู้มาจัดเก็บรวบรวมเพื่อให้มีฐานความรู้ที่มากเพียงพอจะเกิดประโยชน์ได้ แล้วนำมาจัดแบ่งหรือใส่ความสามารถในการค้นหา เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปใช้ได้ รวมทั้งเทคโนโลยี E-Learning ที่จะช่วยกระจายความรู้ไปยังพนักงานเพิ่มโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตลอดเวลา เช่น การรวบรวมกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนออกมาเป็นเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ทำให้พนักงานนำไปใช้ได้สะดวกด้วยไฮเปอร์ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารต่างๆ หรือรูปแบบหรือขั้นตอนการทำงานที่ดีสำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นหรือต่อยอด เพื่อไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ หรือรวบรวมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรและองค์กรอื่น ทั้งกรณีที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวเพื่อแต่ละหน่วยงานสรุปเป็นกรณีศึกษาว่า หากพบสถานการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ สาเหตุเกิดจากอะไร จะมีผลกระทบอย่างไร หาคำตอบได้จากไหนหรือควรแก้ไขอย่างไร

3.จัดการอบรม ให้ความรู้ในงานต่างๆ

เพื่อเป็นการจัดการความรู้ภาคขยายไปสู่บุคลากรภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรแต่ละส่วนงาน หอสมุด มศว องครักษ์ จึงได้จัดการอบรมเพื่อการจัดการความรู้มาอย่างสม่ำเสมอ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบบ 4 มิติ
 • ทางด้านร่างกาย
 • ทางด้านสติปัญญา
 • ทางด้านอารมณ์

  ทางด้านจิตสำนึกทางสังคม

  ปีงบประมาณ 2557

  ในปีงบประมาณ 2557 หอสมุด มศว องครักษ์ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดกลาง” ซึ่งมีชื่อกิจกรรมว่า “กิจกรรม "จัดการความรู้ เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ"” มี 2 กิจกรรมย่อย คือ Monthly talk และ Sharing with me ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ คือ Monthly talk พูดคุยรายเดือน รูปแบบเป็นการจัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน เช่น หากมีใครได้รับมอบหมายให้ไปอบรมสัมมนา ก็ให้นำมาเล่าสู่กันฟัง หรือหากใครพบเจอสถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการก็ใช้มาเล่าสู่กันฟัง อาจนำเสนอแนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหาก็ได้ โดนจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ขอเสนอเป็นวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ใช้เวลาช่วงเช้า 9.00 น. - 11.00 น. งดบริการยืม มีจำนวนผู้ใช้น้อย หรือ หากไม่สะดวก อาจปรับเปลี่ยนเป็น 8.30 น.-9.00 น. ตามความเหมาะสม

  และหอสมุด ได้จัดโครงการ โครงการจัดการความรู้การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารหอสมุด มศว องครักษ์
  วัตถุประสงค์
  - เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การดูแลภูมิทัศน์ภายนอกบริเวณโดยรอบอาคารหอสมุด มศว องครักษ์
  - เพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ต่อเนื่องโดยเร็ว

  วิธีการดำเนินงาน

  - ศึกษาจากเอกสารและสอบถามผู้รู้ เพื่อให้เข้าใจความหมายเรื่องการจัดการความรู้ และขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ
  - นัดประชุมคณะทำงาน
  - ประชุมคณะทำงาน
  - บันทึกข้อมูล
  - ใส่ภาพประกอบ
  - จัดทำป้ายต้นไม้รอบอาคาร
  - ทำเป็นเอกสารรูปเล่มและไฟล์พีดีเอฟ

  ปีงบประมาณ 2556
  กิจกรรมการจัดการความรู้เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ
  ลักษณะกิจกรรม มีการดำเนินการจัดการความรู้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้แต่ละคนนำเสนอปัญหาที่พบในส่วนงานบริการ หรือในส่วนการทำงานอื่นๆ และเทคนิคการบริการอย่างไรให้ประทับใจ

  ปีงบประมาณ 2555
  จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์ ด้านทักษะการช่วยเหลือผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
 • ปีงบประมาณ 2554
  ดำเนินงานกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ของหอสมุด มศว องครักษ์
  เรื่อง เทคนิคการให้บริการที่เกินความคาดหมาย
 • ปีงบประมาณ 2553
  ปีงบประมาณ 2553 มีการดำเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. โครงการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เรื่อง การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office กับการปฏิบัติงานในห้องสมุด (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  เพื่อพัฒนาบุคลากรของหอสมุดให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบล็อก(Weblog)ในงานห้องสมุด
  (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  เพื่อพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความรู้ด้านการเขียนบล็อและ เพื่อผลักดันให้เกิดเวทีสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การตอบโต้แบบฉับพลัน โดยบุคลากรของห้องสมุด เพื่อคุณค่าต่อการเรียนรู้ และการพัฒนางาน

  3. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร
  (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน สร้างค่านิยมในองค์กรร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกัน

  4. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

  (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  ปีงบประมาณ 2552
  ปีงบประมาณ 2552 มีการดำเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • 1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์ Mind Mapping: เพื่อการคิดที่เป็นระบบเสริมสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  เป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี หอสมุด มศว องครักษ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายใต้ชื่อว่า “โครงการMind Mapping เพื่อการคิดที่เป็นระบบเสริมสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน" ขึ้น

  2.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์: การฟื้นพลัง R2R (Routine to Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  เป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถบริหารจัดการวิจัย และ สร้างหน่วยบริหารจัดการวิจัยที่มีประสิทธิภาพขึ้น จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการวิจัยมาให้ความรู้ ช่วยชี้แนะแนวทาง และร่วมวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยได้จัดทำ " โครงการฟื้นพลัง R2R (Routine to Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย ขึ้น "

  3.โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) และศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)

  การศึกษาดูงานจึงเป็นเทคนิควิธีที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และการบริการของบุคลากร รวมทั้งเพิ่มวิสัยทัศน์ และช่วยให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จึงได้จัด "โครงการศึกษาดูงาน" ขึ้น

  ปีงบประมาณ 2551
  โครงการจัดการความรู้พัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพงานบริการ
  (คลิกเพื่อดูรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)
  เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสารระหว่างสำนักหอสมุดกลางกับหอสมุด มศว องครักษ์ ประกอบด้วยกิจกรรม การยืม-คืนระหว่างวิทยาเขต การจองหนังสือระหว่างวิทยาเขต การขอถ่ายสำเนาบทความวารสารระหว่างวิทยาเขต จากการดำเนินงานที่ผ่านมาหอสมุด พบว่าการดำเนินงานยังประสบกับปัญหาบางประการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ เช่น บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ส่วนผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการและปัญหาเรื่องรถที่ใช้ในการรับ-ส่งเอกสาร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจตรงกันเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร