สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปยอดเงินซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ 2559

คณะ/ภาควิชา ภาษาไทย จำนวนเงิน ภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน รวมเงิน
ชื่อเรือง เล่ม (บาท) ชื่อเรือง เล่ม (บาท) (บาท)
คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร
35 38 9,784.60 28 28 133,362.85 143,147.45
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 13 13 2,773.00 0 0 0.00 2,773.00
คณะสหเวชศาสตร์ 15 19 6,738.20 27 31 65,912.35 72,650.55
คณะพยาบาลศาสตร์ 126 152 54,875.05 2 2 4,477.45 59,352.50
คณะเภสัชศาสตร์ 22 32 12,572.50 9 9 11,109.50 23,682.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์               
ภาควิชาวิศวชีวการแพทย์ 0 0 0.00 6 6 19,037.70 19,037.70
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 23 37 10,891.50 19 19 24,081.20 34,972.70
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 36 45 13,005.70 3 3 7,963.50 20,969.20
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 21 33 8,118.60 13 13 39,534.40 47,653.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15 18 4,632.60 1 1 1,338.75 5,971.35
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 12 3,050.00 1 1 1,140.00 4,190.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 31 31 9,781.75 5 5 12,950.10 22,731.85
ภาควิชาวิศวกรรมโลจิติกส์ 3 3 918.00     0.00 918.00
คณะพลศึกษา              
ภาควิชาพลศึกษา 7 7 1,035.30 1 1 968.00 2,003.30
ภาควิชาผู้นำนันทนาการ 4 4 668.50 1 1 70.00 738.50
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     0.00 6 6 16,626.00 16,626.00
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 27 30 7,987.20     0.00 7,987.20
ภาควิชาสุขศึกษา 15 15 2,874.40 1 1 1,350.00 4,224.40
คณะสังคมศาสตร์ 238 241 54,295.06 11 15 4,577.00 58,872.06
คณะมนุษยศาสตร์ 382 391 73,072.09 77 77 18,955.80 92,027.89
คณะศึกษาศาสตร์ 36 36 6,104.35 2 2 1,595.70 7,700.05
พื้นฐานศึกษาทั่วไป 411 430 74,115.35 31 31 24,506.80 98,622.15
รวมเป็นเงิน 746,850.85
คณะ/ภาควิชา ภาษาไทย จำนวนเงิน ภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน รวมเงิน
ชื่อเรือง เล่ม (บาท) ชื่อเรือง เล่ม (บาท) (บาท)
CD-ภาพยนตร์ 17 17 4,113.00 57 57 12,733.00 16,846.00
รวมเป็นเงิน 16,846.00

กราฟแสดงจำนวนเงินในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จำแนกตามคณะ

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร