จรรณยาบรรณบุคลากรห้องสมุด

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

1. ให้คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนสิ่งอื่น
2. ให้ใช้วิชาชีพที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ
3. ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้ โดยไม่คำนึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

1. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน
2. ต้องศึกษาและแสวงหาความรู้ เพื่อให้ตนมีวุฒิเข้าขั้นมาตรฐานที่สถาบันวิชาชีพกำหนดไว้ และหมั่นเพียรฝึกฝนทักษะ ตลอดจนหาวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ ผู้ร่วมอาชีพ และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. ไม่ฝักใฝ่ในการเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจส่วนตัว จนเป็นการบั่นทอนการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ
2. ให้ความเคารพและยอมรับในข้อตกลงที่เป็นมติของที่ประชุม
3. รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ
4. ในกรณีที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะต้องยึดมั่นในคุณธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีอคติในการแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หมวดที่ 4 จรรยาบรรณต่อสถาบัน

1. รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบันที่ห้องสมุดสังกัดอยู่ และไม่กระทำการอันใดที่จะเป็นทางทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
2. ร่วมมือและปฏิบัติงานด้วยดีตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมา เพื่อความก้าวหน้าของสถาบันโดยส่วนรวม
3. ไม่พึงใช้ชื่อและทรัพยากรของสถาบันเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ

หมวดที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม

1. ควรเป็นผู้นำอย่างเข้มแข็ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาระหน้าที่ที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ
2. พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริต และไม่ให้เกิดการเสียหายต่อภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
3. พร้อมที่จะผดุงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

มาตรฐานงานห้องสมุด

หอสมุด มศว องครักษ์ ปฏิบัติงานโดยตั้งค่าระดับมาตรฐานการทำงาน จากค่าเฉลี่ยการทำงานของแต่ละบุคคลดังนี้

มาตรฐานงานบริการ
รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน
ปฐมนิเทศผู้ใช้บริการแรกเข้า
สมาชิกใหม่ประเภทนักศึกษาจะได้รับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 100 %
พิมพ์ฐานข้อมูลสำหรับสมาชิก
และปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกเก่าให้ทันสมัย
ทำฐานข้อมูลสมาชิก ใหม่ภายใน 2 นาที ต่ออายุสมาชิก ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
ภายใน 1 นาที
บริการยืมสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
สามารถยืมได้จากเคาน์เตอร์ทุกชั้นภายใน 30 วินาที / 1 เล่ม
บริการคืนสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
ส่งคืนได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการเข้าแถวรอระบบรับคืน
ใช้เวลาเฉลี่ย 30 วินาที / 1 เล่ม
บริการยืมระหว่างวิทยาเขต
(Inter-Library Loan Service)
รับหนังสือภายใน 3 วันทำการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(Inter-Campus Loan Service)
สามารถดำเนินการให้ผู้ใช้จากห้องสมุดอื่นได้ยืม(รวมเวลาการหาหนังสือตามคำขอ)
ภายใน 5 นาที
บริการหนังสือสำรอง
สามารถยืมได้จากเคาน์เตอร์ชั้น 1 ภายใน 30 วินาที / 1 เล่ม
บริการหนังสือ set corner และหนังสือมุมคุณธรรม
สามารถยืมได้จากเคาน์เตอร์ชั้น 1 ภายใน 30 วินาที / 1 เล่ม
บริการหนังสือจอง
สามารถยืมได้จากเคาน์เตอร์ทุกชั้นภายใน 30 วินาที / 1 เล่ม
บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
ที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด
สามารถตอบคำถามได้ทันทีสำหรับคำถามทั่วไป ส่วนคำถามเฉพาะเรื่องใช้เวลาให้คำตอบเฉลี่ย 1 วัน
ดำเนินการรับแจ้งหนังสือหาย (lost) และหนังสือชำรุด
ใช้เวลาในการดำเนินการ และจัดหาทรัพยากรทดแทน ภายในเวลา 15 นาที
บริการทวงถามหนังสือเกินกำหนด (Still out)
สามารถตรวจสอบและดำเนินการทวงถามทุกสัปดาห์
บริการหนังสือเก่าหรือสิ่งพิมพ์ที่มีสถิติการใช้น้อย
(Old Book)
สามารถรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการภายในเวลา 30 นาที
บริการ Mobile Circulation
ให้บริการทุกคณะ หน่วยงานที่ร้องขอ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.
TeleCirc จองเมื่อไม่ว่างมาในเวลาเปิดทำการปกติ
รับหนังสือได้ภายในวันที่ยื่นคำขอ

มาตรฐานงานข้อมูล
รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน
การทำฐานข้อมูลวารสารฉบับปัจจุบัน
สามารถนำตัวเล่มขึ้นชั้นได้ภายใน 1 วัน
สร้างและแก้ไขดรรชนีบทความภาษาไทย
สามารถสืบค้นจาก iPac ได้ทันทีภายใน 2 นาที/บทความ
มาตรฐานงาน ส่งเสริมการใช้บริการ
รายละเอียดงาน มาตรฐานงาน
e-mail service (Pass & Through 15 Min.)
สามารถสืบค้นข้อมูลเร่งด่วนหรือCheck mailได้ 15 นาที
บริการเครือข่ายไร้สาย Wireless Service for Education (WiSE)
ให้บริการชั้น1-3 ระยะ 30 เมตร จากจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ติดตั้งไว้
Meeting and Study Room Facilities ที่ชั้น 4 และ 5 ของหอสมุด มศว องครักษ์
ผู้ใช้บริการสามารถจองเพื่อเข้าใช้ได้ตั้งแต่ 3-7 คน สามารถใช้บริการได้ภายใน 3 นาที ใช้บริการได้ 2 ชั่วโมง/ครั้ง
บริการนำชม แนะนำบริการห้องสมุด Library Tour
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการทุกชั้น สามารถให้บริการได้ทันที
Exhibition Hall Service
สามารถทราบผลพิจารณาภายใน 30 นาที

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร