บุคลากร หอสมุด มศว องครักษ์

หอสมุด มศว องครักษ์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 23 อัตรา

Key Library Personal

 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หอสมุด มศว องครักษ์
นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ : Pornpimon Sansane

ผู้ประสานงาน ส่วนบริการชั้น 2 Self Access Learning and International Center (SALI Center)
นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ : Jantiraj Jeenawong
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร : chatchapa pratumsrikajorn
บรรณารักษ์
ผู้ประสานงาน ส่วนบริการชั้น 3 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์


นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์: Tanaporn Phungpapong
บรรณารักษ์
นางสุจิตรา รัตนสิน : Sujitra Ratanasin
บรรณารักษ์
ผู้ประสานงาน ส่วนบริการชั้น 4 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล
นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์ : Namngoen Chaleawpod
นักเอกสารสนเทศ
นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว :Supaluk Polkaew
บรรณารักษ์
ผู้ประสานงาน ส่วนบริการชั้น 5 กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาทั่วไป
นางหทัยรัตน์ ธีรกุล : Hatairat Teerakul
บรรณารักษ์

นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์: Yupaporn Chaisong
บรรณารักษ์

Library Staff

นางสาวเจณจิรา มั่นคง: janejira mankong
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสุนทร พุ่มพวง: Sunthorn Phumphuang
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางทัศนีญา ทาระคำ : Thasaneeya Tharakham
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางพิมหฤทัย ศรีมงคล: Pimharutai Srimongkol
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวพรชนก ชื่นประทุม : Pornchanok Chounpratum
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวอนงค์ คิดชอบ : Anong Kidchob
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวพิมลพรรณ มูลเจริญ : Pimonpan Mooncharoen
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวอมรรัตน์ ทรงสมบัติชัย
Amonrat Chongsombutchai
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวยุพิน ฤทธิ์ช่วยรอด : Yupin Ritcheuyrod
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางสาวเอื้องฟ้า แป้นแก้ว : Uangfa Pankaeo
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
นางสาววรรณิศา แซ่เตียว : Wannisa Satiaw
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายอำนาจ พวงผกา
ช่างเทคนิค
 
นายเจียม จันทร์แบน : Geam Chanbaen
นักการภารโรง

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร