พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา :

แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปณิธาน :

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิสัยทัศน์ :

สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ
พันธกิจ :

จัดบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนวัตถุ ประสงค์ของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการเข้าถึงคลังทรัพยากรวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม

ค่านิยมองค์กร : WE CARE "เราใส่ใจให้บริการ"

W > Will ความตั้งใจแน่วแนให้บริการ
E > Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ
C > Convenience ความสะดวกของบริการ
A > Accuracy ความแม่นยําของบริการ
R > Rapidness ความรวดเร็วของบริการ
E > Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ

 

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร