ประวัติหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เป็นหน่วยงานขยายของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เริ่มเปิดบริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ..2539โดยใช้พื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์พื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตรุ่นแรก ณ.ศูนย์องครักษ์ด้วยจำนวนบุคลากรเพียง7คนดำเนินงานระบบเป็นห้องสมุดอัตโนมัติเต็มรูปมีการจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบรัฐสภาอเมริกันภาระงานในช่วงเริ่มต้น จึงเป็นการจัดทำฐานข้อมูลหนังสือบริการสืบค้นและยืม-คืนด้วยระบบ

และให้ความเห็นเพื่อวางระบบอาคารห้องสมุดขนาด 7 ชั้นหลังใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณจำนวน 
140 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนมกราคม  .. 2541 ได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ

ปัจจุบันหอสมุดมีอายุย่างเข้าปีที่ 19 หอสมุดเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากห้องสมุดอัตโนมัติ ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ศูนย์องครักษ์เป็น ศูนย์การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีระบบการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นได้หลายช่องทาง หลากหลายวิธีและรวดเร็วไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถค้นคืนข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดได้ทันที

ปัจจุบันหอสมุดจัดส่วนพื้นที่บริการตามกลุ่มสาขาวิชาและรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้
ชั้น 1 พื้นที่บริการเพื่อชุมชนนักวิจัย ให้บริการปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ หนังสือสำรอง, มุมความรู้ตลาดทุน และมุมคุณธรรม
ชั้น 2 SALI Center (Self Access Learning and International Center) ศูนย์การเรียนรู้นานชาติด้วยตนเอง
ชั้น 3 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 4 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ พยาบาล นวนิยาย เรื่องสั้น
ชั้น 5 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศที่สถิติการใช้งานน้อย และมีปีพิมพ์เก่า ให้บริการในรูปแบบชั้นปิด

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร