บริการคลังสถาบัน SWU IR

คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU Institutional Repository- SWU IR)

 

คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของสถาบันที่จัดเก็บผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือสมาชิกในประชาคม มศว ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วารสาร ชุดข้อมูล ภาพ ไฟล์เสียง โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นการจัดเก็บที่เป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา การจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐานและสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศนี้ได้ 

arrow icon resize นโยบายคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    bg titleจัดเก็บรวบรวมผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น
bg titleเน้นเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นหนังสือ สื่อการสอน เอกสาร บทความ งานวิจัย หรืออื่น ๆ
bg titleใช้ระบบการจัดเก็บถาวรแบบเปิดเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษา และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเมทาเดทาที่ทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบได้
bg titleหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดหรือเสรี 

 

arrow icon resizeประเภททรัพยากรในคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   bg titleผลงานของอาจารย์/บุคลากร ได้แก่ สื่อการสอน เอกสาร บทความ และงานวิจัย
bg titleจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือภาพ


arrow icon resize ผู้ที่นำสารสนเทศเข้าสู่ระบบ
    bg titleสำนักหอสมุดกลางเป็นผู้นำเข้า
          : คณะ/คณาจารย์ สามารถแจ้งความประสงค์และส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อให้สำนักหอสมุดกลางนำเข้าสู่ระบบ 
ติดต่อได้ที่ คุณปภาดา น้อยคำยาง งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง
E-mail : phapada@g.swu.ac.th
                                เบอร์ภายใน 15381 หรือ 02-2584002-3 ต่อ 156       
    bg titleเจ้าของผลงานนำเข้าเอง/หรือบุคลากรของคณะเป็นผู้นำเข้า
          : คณะ/คณาจารย์ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางมีบริการให้คำแนะนำและดูแลการนำข้อมูลเข้า โดยติดต่อได้ที่คุณปภาดา น้อยคำยาง (อีเมลและเบอร์ติดต่อตามด้านบน)

 

arrow icon resize แนะนำเว็บไซต์คลังสถาบัน >> http://ir.swu.ac.th

ภายใน SWU IR แบ่ง Communities เป็นคณะ สำนัก สถาบันต่างๆswuir1

 

 ภายใน Communities สามารถแบ่งออกเป็นภาควิชาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้คณะ (Sub-communities)swuir2

 

สามารถจัดแบ่ง Collections ตามประเภทของวัสดุดิจิทัลที่จะจัดเก็บได้swuir3
Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร