การเชื่อมต่อ CLVPN

CLVPN หรือ Central Library VPN
เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือhttps://clvpn.swu.ac.th แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที

 

    แนะนำการใช้

                          logo CLvpn

                    allos

ข้อกำหนดของการใช้ CLVPN

bg titleคอมพิวเตอร์ PC
1. สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows XP SP3 Home Edition / Professional, 32-bit ขึ้นไป 
2. Mac OS X 10.7 32-bit ขึ้นไป
3. เครื่องควรมี Spec ขึ้นต่ำดังต่อไปนี้
            CPU : 1 GHz or more for Windows Client.
1 GHz G4 or Intel processor for a Mac.
            Memory RAM 256 MB. หรือมากกว่า
            Color Quality หรือ ค่าการให้ความละเอียดของสี
ทำงานบนค่าความละเอียดสี 16 bits. ดีที่สุด
(สามารถรองรับการทำงานแบบ 8 bits, 16 bits, 24 bits, และ 32 bits)
            Monitor Resolution :   รองรับขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels. ถึง 2048 x 2048 pixels


bg title อุปกรณ์พกพา Mobile

1. สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Android รุ่น 4.3, 4.2, 4.1, 2.3.5 , 4.0, 3.0 หรือสูงกว่า
2. สนับสนุนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone , iPad, and iPod) ตั้งแต่ 6.0

bg title สนับสนุนการทำงานบน Web browser

1. Internet Explorer รุ่น 7.0 ขึ้นไป
2. Firefox 3.0 ขึ้นไป
3. Safari 5.0 ขึ้นไป
4. Oracle JRE 6 ขึ้นไป


Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร