บริการ Tablet เพื่อการศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล

หอสมุด ให้บริการบริการให้ยืมให้ยืม Tablet เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานการเรียนการสอน และเพื่อการวิจัย

แบบฟอร์มขอยืม Tablet

ระเบียบการยืมครุภัณฑ์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ Tablet

 • ขอให้ผู้ยืมทำการตรวจสอบสภาพและอุปกรณ์ร่วมกับผู้ให้บริการก่อนนำเครื่องออก ไปใช้งานทุกครั้ง และเมื่อนำกลับมาส่งคืน ต้องตรวจสอบสภาพร่วมกับผู้ให้บริการเช่นกัน
 • บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • อาจารย์สามารถยืมไปใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ที่ห้องเรียน
 • นิสิตและบุคลากรสามารถใช้ได้ภายในอาคารหอสมุด ชั้น 1 เท่านั้น
 • สามารถขอยืมได้ภายใน 1 วัน โดยส่งคืนก่อน 17.00 น. ของวันยืม หากไม่นำมาคืนภายในวันยืม ขอสงวนสิทธิ์การให้ยืมในครั้งต่อไป
 • การขอใช้ต่อเนื่อง สามารถทำได้เมื่อไม่มีผู้อื่นแจ้งความจำนงขอใช้
 • ผู้ยืมจะต้องมาส่งคืนครุภัณฑ์ในสภาพที่ใช้การได้เรียบ ร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้ เป็นพัสดุประเภทชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา ที่เป็นอยู่ในขณะยืม
 • หากประสงค์จะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก่อนดำเนินการ
  ** ระเบียบอาจมีข้อยกเว้นได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อนุมัติ

** หมายเหตุ พบปัญหาในการใช้งาน/เครื่องชำรุด/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรภายใน 1251-1252 หรือ 083-4343752

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการในการดูแล/ใช้งาน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ของหอสมุด มศว องครักษ์

 • ไม่ควรทิ้งเครื่องไว้ในรถยนต์ เพราะความร้อนจะทำให้เครื่องเสียได้
 • ไม่รับประทานอาหารใกล้ๆ เครื่อง
 • หากต้องการลง Application ใดๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อหอสมุด มศว องครักษ์ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเครื่องทุกเครื่องได้รับการ
  ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสของหอสมุดแล้ว
 • โปรดระมัดระวังการพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ที่ต้องใช้สายของแอปเปิลโดยเฉพาะ

อุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

 • เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • กระเป๋าใส่เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 1 ใบ
 • Adapter 1 ตัว ซึ่งสายสามารถถอดออกมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
 • สายเชื่อมต่อ VGA Adapter 1 เส้น (โปรดแจ้งว่าต้องการยืมหรือไม่)

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร