Mobile Library & Delivery Services

เป็นบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำขอของอาจารย์และบุคลากรภายในศูนย์องครักษ์และบริการรับคืน
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนภายนอกอาคารห้องสมุดมถึงบริการสำเนาบทความวารสารที่มีให้บริการทั้งที่
หอสมุด มศว องครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

ระเบียบการใช้บริการ

เป็นบริการสำหรับอาจารย์และบุคลากร ที่มีคณะตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เท่านั้น

ผู้ขอรับบริการต้องปลอดภาระหนี้สินกับหอสมุด (ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง, ไม่ค้างค่าปรับ)

บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด และมีสถานภาพที่ไม่ได้ถูกยืมออก (On Shelf) เท่านั้น ทั้งนี้ครอบคลุมหนังสือที่ให้บริการตัวเล่มภายในหอสมุด มศว องครักษ์ และสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

บริการสำเนาบทความวารสารที่ให้บริการในหอสมุด มศว องครักษ์ด้วยรูปแบบ pdf file (ผ่านทางอีเมล) หรือรูปแบบถ่ายเอกสาร (ผ่านทางการรับส่งเอกสารตามคณะ)
การติดต่อขอใช้บริการจะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก โดยอาจารย์ระบุข้อมูลต่างๆ ตามที่แจ้งในขั้นตอนการใช้บริการ
การกำหนดรอบเวลาในการจัดส่งนั้น จะสามารถกำหนดรอบเวลาได้หลังจากการยื่นคำขอ 1 วันถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จำนวนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ที่ให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมของอาจารย์และบุคลากร (สิทธิ์การยืมหนังสือ)
กรณีที่ไม่สามารถส่งถึงอาจารย์และบุคลากรได้โดยตรง กรุณาแจ้งชื่อบุคคลที่จะรับเอกสารแทน
อาจารย์/บุคคลที่รับหนังสือแทนต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน

ส่งขอคำระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สามารถรับตัวเล่มภายในวันที่ได้รับคำขอ ส่งคำขอหลังเวลา 12.00 น. รับตัวเล่มในวันถัดไป หากเป็นวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์รับตัวเล่มในวันจันทร์

ช่วงเวลาการจัดส่ง ตามคำขอ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 น.
ขั้นตอนการใช้บริการ
สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากฐานข้อมูลห้องสมุด (SWU Discovery Search) และตรวจสอบสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ
ส่งรายการคำขอที่ต้องการมาที่ E-mail : oklib@swu.ac.th ระบุ Subject Mobile Library และ ตามด้วยชื่อ/นามสกุล
เมื่อหอสมุดได้รับคำขอ จะยืนยันคำขอกลับผ่านทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ
หอสมุดดำเนินการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำขอ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
ผู้รับหนังสือลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนำส่ง
บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านตู้รับคืนภายนอกห้องสมุด
หอสมุดเปิดให้บริการรับคืนหนังสือที่ตู้รับคืนภายนอกหอสมุด จำนวน 2 จุด ได้แก่
1. ตู้รับคืน บริเวณอาคารเรียนรวม
2. ตู้รับคืน บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก (Octa: อาคารแปดเหลี่ยม)

หอสมุดเปิดตู้รับคืนหนังสือนอกอาคารวันละ 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 16.00 น.

***ช่วงปิดภาคการศึกษาหอสมุดปิดบริการตู้รับคืนนอกสถานที่ทั้ง 2 แห่ง***


Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร