Inter Library Loan Service

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับหนังสือรวมถึงสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ไม่ได้มีการจัดเก็บและให้บริการภายในหอสมุด มศว องครักษ์ โดยทางหอสมุดจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขอยืมหรือขอทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดผู้ให้ยืม ซึ่งบริการดังกล่าวผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของหอสมุด และต้องปลอดภาระหนี้สินทุกประเภท

  • shortcodesรูปแบบการใช้บริการ
  • shortcodesขั้นตอนการใช้บริการ
  • shortcodesค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • shortcodesระยะเวลาดำเนินการ
รูปแบบการใช้บริการ

บริการยืมระหว่างห้องสมุดสารมารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1. หอสมุดเป็นผู้ดำเนินการให้
โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผุ้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำหรับหนังสือ หรือชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้าที่ปรากฏของบทความ สำหรับบทความวารสารและส่งแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อ

2. ผู้ใช้บริการไปดำเนินการยืมด้วยตนเอง
โดยผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดที่มีลายมือชื่อ
บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารที่จะยืม

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ และเลขเีรียกหนังสือ และนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ไปติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของตัวเล่ม

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไม่มีให้บริการ ทั้งที่สำนักหอสมุดกลาง, หอสมุด มศว องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยตรวจสอบได้จาก iPac ของหอสมุดที่ http://library.swu.ac.th
2. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากทางเลือกในการสืบค้น
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สามารถสืบค้นได้จาก http://uc.thailis.or.th
- ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ สามารถเข้าสืบค้นได้จาก http://oklib.swu.ac.th/new/left-resrc-ethesis.html
- ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย Journal Link http://www.journallink.or.th/
3. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัว เพื่อติดต่อขอแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดจากเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1-5 ด้วยตนเอง
4. กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วน ยื่นแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ เพื่อดำเนินการติดต่อขอยืมให้ หรือนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง
5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ยืมสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้ในครอบครองโดยมีระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนด
6. กรณีที่ผู้ใช้บริการไปติดต่อยืมด้วยตนเอง เมื่อครบกำหนดยืมตามที่ทางห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนดไว้ผู้ยืมต้องนำสิ่งพิมพ์
ไปคืนกับทางห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเอง บรรณณารักษ์ผู้รับคืน จะลงชื่อรับคืนในแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด จึงจะถือว่าการคืนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
7. ผู้ใช้บริการต้องนำสำเนาแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดมาคืนที่
ห้องสมุดผูั้้ยืม กรณีที่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้ใช้บริกาารต้องนำมาคืนทั้งชุด (ต้นฉบับ และ สำเนา)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร / สิ่งพิมพ์ (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องข้อตกลงว่าด้วยการยืมระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)
- ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 2 บาท
- ส่งผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีแสกน (Scan) เอกสาร หน้าละ 5 บาท

จำนวนเอกสาร ไปรษณีย์ธรรมดา
(ลงทะเบียน)
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
1- 50 หน้า 15 บาท 55 บาท
51-100 หน้า 30 บาท 70 บาท
101 หน้าขึ้นไป 50 บาท 85 บาท


ระยะเวลาดำเนินการ

Iระยะเวลาในการดำเนินการ
หอสมุด จะดำเนินการส่งคำขอภายใน 24 ชั่วโมง และนัดรับเอกสารตามระยะเวลาดังนี้
- ไปรษณีย์ธรรมดา (ลงทะเบียน) ประมาณ 7-10 วัน
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 3-5 วัน

เมื่อหอสมุด มศว องครักษ์ ได้รับเอกสารจากห้องสมุดผู้ให้ยืมจะรีบแจ้งให้มารับเอกสารตามที่อยู่ E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

 

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร