บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

  • slidersสิทธิในการยืม
  • slidersระยะเวลาในการยืม/ค่าปรับ
  • slidersการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  • slidersการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • slidersการดำเนินการหนังสือชำรุด/สูญหาย
สิทธิในการยืม

สิทธิในการยืมจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสมาชิก

ประเภทของสมาชิก
จำนวนการยืม (รายการ)
อาจารย์

40

ข้าราชการเกษียณอายุ

6

นิสิตปริญญาเอก

30

นิสิตปริญญาโท

30

นิสิตปริญญาตรี

30

นิสิตผู้ช่วยพยาบาล

6

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

20

พนักงานขั่วคราว

5

นักเรียนโรงเรียนสาธิต

5

สมาชิกบุคคลภายนอก
(เฉพาะถ่ายเอกสารภายใน 1 วัน)

10

ระยะเวลาในการยืม/ค่าปรับ

ระยะเวลาในการยืมจะขึ้นอยู่กับ สถานะของผู้ใช้บริการและประเภทของสิ่งพิมพ์

ประเภทของสมชิก ระยเวลาการยืม (วัน)
หนังสือสั่วไป
อาจารย์
ข้าราชการเกษียณอายุ 
นิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก
นิสิตปริญญาตรี/หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
ผู้ใช้ภายนอก

90 วัน
60 วัน
30 วัน
14 วัน
30 วัน
14 วัน
6 ชม.

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ใช้ทุกประเภท
30 วัน
วารสาร / หนังสืออ้างอิง
ผู้ใช้ทุกประเภท
1 วัน เพื่อการถ่ายเอกสาร
จุลสาร
ผู้ใช้ทุกประเภท
14 วัน
หนังสือสำรอง/สื่อโสตทัศนวัสดุ
ผู้ใช้ทุกประเภท
3 วัน
VCD, DVD ภาพยนตร์, ซีดีเพลง /หูฟัง
ผู้ใช้ทุกประเภท
4 ชั่วโมง
อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ 5 บาท/วัน / รายการ
สำหรับทรัพยากรที่มีกำหนดการยืมเป็นรายชั่วโมง ได้แก่ แผ่นภาพยนตร์ หูฟัง เครื่องเล่นทีวี ค่าปรับ 5 บาท/วัน/ชั่วโมง
สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมทรัพยากรเพื่อการถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง หากส่งคืนเกินกำหนดส่ง ค่าปรับ 5 บาท/ชั่วโมง/รายการ

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จาก SWU Discovery Search
คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

ตรวจสอบรายละเอียดรายการสืบค้น
Location : ระบุให้ทราบว่าหนังสือเล่มดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดใด ดังนี้
Central Library : สำนักหอสมุดกลาง
Ongkharak Library : หอสมุด มศว องครักษ์
Medical Library : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
จดเลข Call No. : คือเลขเรียกหนังสือ
Status : ระบุให้ทราบถึงสถานะของหนังสือดังนี้
สถานะ ความหมาย
On Shelf ตัวเล่มอยู่บนชั้น
ปรากฏวันกำหนดส่งคืน มีผู้ยืมออก
Item Being Held มีผู้จองไว้
Shelving Cart หนังสือรอขึ้นชั้น
Bindery หนังสือชำรุด กำลังดำเนินการซ่อม

เมื่อได้รายการที่ต้องการ จดเลขเรียกหนังสือนำไปค้นทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นเก็บ

ยื่นบัตรประจำตัว ติดต่อขอยืมยืมที่เคาน์เตอร์ในชั้นที่ใช้บริการ

รับสลิปกำหนดส่ง

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 3 จุด

1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด
2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารเรียนรวม
3. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก
ส่งคืนโดยไม่ต้องแนบบัตรใดๆ

สำหรับหนังสือที่มีตัวเล่มขนาดใหญ่ มีแผ่นซีดีประกอบ และ สื่อโสตทัศนวัสดุที่แตกหักได้ กรุณาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันการแตกหัก
หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยตนเอง สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์

ที่อยู่ 107 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์ ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โดยถือวันประทับตราเป็นวันกำหนดส่ง

บริการรับคืนระหว่างหน่วยงาน

สำนักหอสมุดกลาง, หอสมุด มศว องครักษ์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกันบริการรับฝากคืนสิ่งพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่ายืมจากห้องสมุดใด สามารถส่งคืนได้ที่ห้องสมุดทั้ง 3 แห่ง

การดำเนินการหนังสือชำรุด/สูญหาย

ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทันทีที่พบว่า หนังสือชำรุด/สูญหาย
ทั้งนี้เพื่อต่ออายุการยืมออกไปก่อนในระหว่างการดำเนินการหาตัวเล่ม

เลือกช่องทางการจัดหาตัวเล่มทดแทนกับเจ้าหน้าที่

- หาซื้อมาทดแทนด้วยตนเอง
- ให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหาตัวเล่มให้ โดยมีค่าใช้จ่าย ราคาตัวเล่มจริง+ค่าส่ง
- จ่ายค่าดำเนินการตัวเล่ม 100 บาท

Virtual Network & Download

Tutorial

Library Corner / Blog

การเชื่อมต่อ CLVPN
การเชื่อมต่อ SWU VPN
บริการคลังสถาบัน SWU IR
แบบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 

 

OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่
O = Originality : คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ
K = Knowledge พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้
L = Leadership สร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ
I = Integrity ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
B = Brainstorm  การระดมความคิดจากคนในองค์กร