สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.
   
    
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University

  

Event

Events


ปฏิทินบริการ หอสมุด มศว องครักษ์
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มกราคม - 7 มิถุนายน 2558


ช่วงเวลา เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
12 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.

พิเศษช่วงสอบปลายภาคขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 24.00 น.

6-29 พฤษภาคม 2558 เปิดบริการถึงเวลา 20.00 น. ทุกชั้นบริการ
พิเศษ วันที่ 11-22 พฤษภาคม 2588 เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1-
2 ถึงเวลา 24.00น.

ช่วงปิดภาคเรียน
23 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2558
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดบริการ
วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์:    
4 พฤษภาคม 2558 วันหยุดพิเศษ
5 พฤษภาคม 2558 วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม 2558 วันพืชมงคล
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา


#

Virtual Network & Download

 

การเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก


เชื่อมต่อโดยการ Set Proxy
- PC / Notebook
- Android
- Galaxy Tab
- Ipad

CLVPn หรือ Central Library VPN

เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource
ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด
เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th
แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที
 แนะนำการใช้ 

 

 

 

 

 

 

#Library Corner / Blogวัฒนธรรมองค์กรของ OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่

O = Originality คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร

K = Knowledge คือ การเป็นหน่วยงานที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

L = Leadership คือ การสร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์

I = Integrity คือ การเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

B = Brainstorm คือ การระดมความคิดจากคนในองค์กร เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม