Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Event

Events



ช่วงเวลา เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
11 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2559
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.

ขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบ
ช่วงสอบกลางภาค 29 กุมภาพันธ์ -11 มีนาคม 2559
เปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้น ถึงเวลา 20.00 น.

ช่วงสอบปลายภาค 25 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559
เปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นถึงเวลา 20.00 น.
พิเศษ วันที่ 2 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2559 เปิดพื้นที่ห้บริการชั้น 1 และ ชั้น 2 ถึงเวลา 24.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์:    


#

Virtual Network & Download

 

การเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก


เชื่อมต่อโดยการ Set Proxy
- PC / Notebook
- Android
- Galaxy Tab
- Ipad

CLVPn หรือ Central Library VPN

เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource
ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด
เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th
แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที
 แนะนำการใช้



 

 

 

 

 

 

 

#Library Corner / Blog



วัฒนธรรมองค์กรของ OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่

O = Originality คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร

K = Knowledge คือ การเป็นหน่วยงานที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

L = Leadership คือ การสร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์

I = Integrity คือ การเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

B = Brainstorm คือ การระดมความคิดจากคนในองค์กร เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม