Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University

  

Event

Events

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รายละเอียด

ช่วงเวลา เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
17 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2558
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.

ช่วงสอบปลายภาค 23 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2558
ขยายเวลาให้บริการทุกชั้น ถึงเวลา 20.00 น..
พิเศษวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม เปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 1 และ ชั้น 2 ถึงเวลา 24.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์:    


#

Virtual Network & Download

 

การเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก


เชื่อมต่อโดยการ Set Proxy
- PC / Notebook
- Android
- Galaxy Tab
- Ipad

CLVPn หรือ Central Library VPN

เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource
ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด
เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th
แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที
 แนะนำการใช้ 

 

 

 

 

 

 

#Library Corner / Blogวัฒนธรรมองค์กรของ OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่

O = Originality คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร

K = Knowledge คือ การเป็นหน่วยงานที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

L = Leadership คือ การสร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์

I = Integrity คือ การเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

B = Brainstorm คือ การระดมความคิดจากคนในองค์กร เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม