สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.
   
    
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University

  

Event

Events


ปฏิทินบริการ หอสมุด มศว องครักษ์
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มกราคม - 7 มิถุนายน 2558


ช่วงเวลา เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
12 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.
พิเศษช่วงสอบปลายภาคขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 24.00 น.
ช่วงปิดภาคเรียน
23 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2558
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดบริการ
วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์:    
 4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2558 วันจักรี
13-15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์
5 พฤษภาคม 2558 วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม 2558 วันพืชมงคล
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา


#

Virtual Network & Download

 

การเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก


เชื่อมต่อโดยการ Set Proxy
- PC / Notebook
- Android
- Galaxy Tab
- Ipad

CLVPn หรือ Central Library VPN

เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource
ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด
เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th
แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที
 แนะนำการใช้ 

 

 

 

 

 

 

#Library Corner / Blogวัฒนธรรมองค์กรของ OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่

O = Originality คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร

K = Knowledge คือ การเป็นหน่วยงานที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

L = Leadership คือ การสร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์

I = Integrity คือ การเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

B = Brainstorm คือ การระดมความคิดจากคนในองค์กร เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม