สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.
   
    
Ongkharak Libray,Srinakharinwirot University

  

Event

Events


ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,670 ปฏิบัติงาน ณ หอสมุด มศว องครักษ์ จ.นครนายก
เปิดรับรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
คลิกรายละเอียด / ดาวน์โหลดใบสมัคร


ปฏิทินบริการ หอสมุด มศว องครักษ์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มกราคม - 7 มิถุนายน 2558


ช่วงเวลา เวลาทำการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
12 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.

พิเศษช่วงสอบปลายภาคขยายเวลาให้บริการถึงเวลา 24.00 น.

6-29 พฤษภาคม 2558 เปิดบริการถึงเวลา 20.00 น. ทุกชั้นบริการ
พิเศษ วันที่ 14-22 พฤษภาคม 2588 เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1-
2 ถึงเวลา 24.00น.

ช่วงปิดภาคเรียน
23 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2558
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00-17.00 น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์:    
ปิดบริการเสาร์อาทิตย์ในช่วงปิดภาคเรียน
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา
วันพุธที่ 3 - วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน สัมนาบุคลากรประจำปี
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 มิถุนายน 2558


#

Virtual Network & Download

 

การเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอก


เชื่อมต่อโดยการ Set Proxy
- PC / Notebook
- Android
- Galaxy Tab
- Ipad

CLVPn หรือ Central Library VPN

เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource
ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด
เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th
แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที
 แนะนำการใช้ 

 

 

 

 

 

 

#Library Corner / Blogวัฒนธรรมองค์กรของ OngKharak Library เพื่อมุ่งสู่ความเป็นห้องสมุดยุคใหม่

O = Originality คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร

K = Knowledge คือ การเป็นหน่วยงานที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ สร้างเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

L = Leadership คือ การสร้างเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้นำ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และด้านความคิดสร้างสรรค์

I = Integrity คือ การเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

B = Brainstorm คือ การระดมความคิดจากคนในองค์กร เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีม